Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Porządek obrad VI sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 12 marca  2019 roku – godz. 15:30

 1. Otwarcie VI sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad VI sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 4. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych Rady Miejskiej w Olkuszu.
 6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami – sprawozdanie.
 7. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.
 8. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchylenia Uchwały nr XII/148/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie: wykonywania działalności telekomunikacyjnej przez Gminę Olkusz na potrzeby projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Olkusz” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia  „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2019”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Rady Miejskiej  w Olkuszu Nr V/44/2019 z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie   zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach: Bogucin Mały, Braciejówka, Gorenice, Kogutek, Kosmolów, Niesułowice, Olewin, Osiek, Pazurek, Podlesie Rabsztyńskie, Rabsztyn Sieniczno, Troks, Witeradów, Wiśliczka, Zadole Kosmolowskie, Zawada, Zederman, Zimnodół, Żurada, będących jednostkami pomocniczymi Gminy Olkusz
 14. Podjęcie uchwały w sprawie   zmiany Uchwały nr VII/129/2015 Rady Miejskiej z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Olkuszu oraz nadania Statutu Olkuskiej Radzie Seniorów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do składu Gminnej Rady Seniorów w Olkuszu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2019 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/41/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zedermanie – wniosek Klubu Radnych OdNowa – Kontynuacja i Prawo i Sprawiedliwość.
 19. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania radnych Rady Miejskiej w Olkuszu.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.