Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Projekt konkursowy pn. „Małopolskie Talenty - I i II etap edukacji - gmina Olkusz” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu: C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów, zwanych dalej projektami konkursowym.

Całkowita wartość projektu wynosi 395 700,00 zł,  w tym wysokość dofinansowania 365 300,00 zł. Beneficjentem projektu jest Gmina Olkusz, w imieniu której działa Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu (realizator projektu) we współpracy ze szkołami podstawowymi.

Celem projektu jest  podniesienie w terminie do 31.07.2020 r. kluczowych kompetencji u uczestników projektu  z 10-ciu szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Olkusz, poprzez realizację łącznie 38 grup zajęć przedmiotowych w utworzonych Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych. Zajęcia dla uczniów zdolnych prowadzone będą w roku szkolnym 2019/2020.

W gminie Olkusz zorganizowanych zostanie 10 Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych, w których utworzone zostaną grupy w poszczególnych kompetencjach kluczowych, zgodnie z poniższym wykazem:

 

Nazwa kompetencji

Planowa liczba grup -

I etap edukacji (uczniowie, którzy w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczać będą do klas 5-6)

Planowana liczba grup

II etap edukacji (uczniowie, którzy w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczać będą do klas 7-8)

1. CWUZ- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika, 32-300 Olkusz, ul. J. Kantego 5

językowe (język angielski)

1 grupa – 10 osób

1 grupa – 10 osób

matematyczne i naukowo-techniczne

1 grupa – 10 osób

1 grupa – 10 osób

informatyczne

1 grupa – 10 osób

1 grupa – 10 osób

 

2. CWUZ - Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr 1, 32-300 Olkusz, ul. J. Kochanowskiego 2

językowe (język angielski)

1 grupa – 10 osób

1 grupa – 10 osób

matematyczne i naukowo-techniczne

1 grupa – 10 osób

1 grupa – 10 osób

informatyczne

-

1 grupa – 10 osób

 

3. CWUZ - Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marcina Biema, 32-300 Olkusz, ul .Kpt. Hardego 11a

językowe (język angielski)

2 grupy – każda po 10 osób

2 grupy – każda po 10 osób

matematyczne i naukowo-techniczne

1 grupa – 10 osób

1 grupa – 10 osób

informatyczne

1 grupa – 10 osób

1 grupa – 10 osób

 

4. CWUZ - Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Francesco Nullo, 32-300 Olkusz, ul. Fr. Nullo 36

językowe (język angielski)

1 grupa – 10 osób

1 grupa – 10 osób

matematyczne i naukowo-techniczne

1 grupa – 10 osób

1 grupa – 10 osób

informatyczne

-

1 grupa – 10 osób

 

5. CWUZ - Szkoła Podstawowa Nr 9 im. ppłk. Pilota S. Skarżyńskiego, 32-300 Olkuszu, ul. Kosynierów 14

językowe (język angielski)

1 grupa – 10 osób

1 grupa – 10 osób

matematyczne i naukowo-techniczne

2 grupa – każda po 10 osób

-

 

 

6. CWUZ - Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Gorenicach, 32-327 Gorenice, ul. Krakowska 51

językowe (język angielski)

-

1 grupa – 16 osób

matematyczne i naukowo-techniczne

1 grupa – 11 osób

-

 

7. CWUZ - Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Kosmolowie, 32-300 Olkusz, Kosmolów 152

matematyczne i naukowo-techniczne

1 grupa – 10 osób

-

informatyczne

-

1 grupa – 10 osób

 

8. CWUZ - Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Osieku, 32-300 Olkusz, Osiek 79b

językowe (język angielski)

-

1 grupa – 10 osób

matematyczne i naukowo-techniczne

1 grupa – 10 osób

-

 

9. CWUZ - Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Sienicznie, 32-300 Olkusz, Sieniczno, ul. Marii Dąbrowskiej 14

językowe (język angielski)

1 grupa – 8 osób

-

matematyczne i naukowo-techniczne

1 grupa – 8 osób

-

 

10. CWUZ - Szkoła Podstawowa im. Obrońców Warszawy w Zedermanie, 32-300 Olkusz, Zederman 99

językowe (język angielski)

1 grupa – 8 osób

matematyczne i naukowo-techniczne

1 grupa – 8 osób

-

 

Projekt konkursowy jest komplementarny wobec projektu koordynacyjnego pn. „Małopolskie Talenty”, którego realizatorami są  Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wraz z jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego – Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W ramach projektu koordynacyjnego przeprowadzana jest diagnoza uzdolnień poznawczych z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych, której wyniki decydować będą o udziale w zajęciach. Dodatkowymi formami wsparcia dostępnymi dla uczniów uczęszczających na zajęcia w danym CWUZ (po spełnieniu

Zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego zajęcia prowadzone będą w trybie cotygodniowych 2-godzinnych zajęć dodatkowych z nauczycielami przygotowanymi  do pracy z dzieckiem zdolnym.

 

Uprawnionymi do wzięcia udziału w projekcie są:

- uczniowie obecnych klas 4 i 5 naszej szkoły dla zajęć zaplanowanych  dla I  etapu edukacji;

- uczniowie obecnych klas 6-7 naszej szkoły dla zajęć zaplanowanych dla II etapu edukacji.

 

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w sekretariatach ww. szkół  w terminie 11-22.03.2019 r. w godzinach pracy sekretariatu. O zakwalifikowaniu się do udziału w zajęciach decydować będą wyniki testów kompetencji przeprowadzonych przez realizatorów projektu koordynacyjnego (data testów: 13.06.2019 r.). 

Całość założeń organizacyjno-merytorycznych, informacje o poprzednich edycjach projektów dostępne są pod adresem internetowym http://malopolskietalenty.pl/

 

 

Ogłoszenie rekrutacyjne

Regulamin rekrutacji uczniów do projektu

01. Formularz zgłoszeniowy

02a. Arkusze nominacji nauczycielskiej – j. angielski

02b. Arkusze nominacji nauczycielskiej – matematyka

02c. Arkusze nominacji nauczycielskiej – informatyka

02d. Zgoda nauczyciela – przetwarzanie danych osobowych

03. Deklaracja uczestnictwa w projekcie koordynacyjnym

Regulamin uczestnictwa w projekcie koordynacyjnym