Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

               Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2, pkt 2 Ustawy o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.),  § 17 i 18 ust. 2 Uchwały  Nr XIX/313/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Olkusz  (Dz.Urz. Woj. Małopol. Z 2016 roku, poz. 4177) –

 

zarządzam  co następuje:

§ 1

Osoby będące właścicielami, administratorami, zarządcami i najemcami budynków mieszkalnych, użytkowych, produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz gospodarstw rolnych znajdujących się na terenie Gminy Olkusz (dalej zwane - osoby zobowiązane do deratyzacji) zobowiązane są w okresie od dnia 25 marca 2019 roku do dnia 7 kwietnia 2019 roku przystąpić na swoim terenie do deratyzacji. Tępienie szczurów odbywa się poprzez wyłożenie na swoim terenie trutek.

 

§ 2

Informuje się, że:

 

1. Osoby zobowiązane do deratyzacji zobowiązane są do zakupu  trucizny na własny koszt i do stosowania środków trujących zgodne z instrukcją znajdującą się na opakowaniu.

 

2. Trucizna powinna być wyłożona w piwnicach oraz miejscach składowania odpadów komunalnych. Miejsce wyłożenia trutki winno być oznakowane napisem  „Uwaga trucizna”. Przez cały okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie. Po zakończeniu akcji należy bezwzględnie usunąć resztki wyłożonej trutki. W przypadku inwazji gryzoni należy się stosować do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 

3. Osoby zobowiązane do deratyzacji są zobowiązane do umożliwienia przeprowadzenia kontroli w zakresie sposobu i skuteczności działań deratyzacyjnych. Do kontroli upoważnia się strażników Straży Miejskiej w Olkuszu.

 

4. Osoby zobowiązane do deratyzacji, które nie zastosują się do powyższych wskazań i nakazów mogą ponosić odpowiedzialność za wykroczenie przewidziane m. in. w art. 117 § 1 Ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń (Dz.U.  z 2018 roku poz. 618 z późn. zm.):

 

”Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany”.

 

§ 3

Zarządzenie rozwiesza się na tablicach ogłoszeń na terenie Miasta i Gminy Olkusz, ogłasza w lokalnej prasie i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz oraz rozsyła do sołectw i administratorów domów mieszkalnych.

 

§ 4

Zarządzenie niniejsze obowiązuje w okresie od dnia 25 marca 2019 roku do dnia 7 kwietnia 2019 roku 

 

 

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik