Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
 Rynek 1
ogłasza III przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki

  nr 1570 położonej w Niesułowicach Gmina Olkusz

 

1.   Przedmiotem przetargu jest niezabudowana działka nr 1570 o pow. 5,5420 ha, położona w Niesułowicach  gm. Olkusz, objęta księgą wieczystą  Nr KR1O/00052422/7, stanowiąca własność Gminy Olkusz. Nieruchomość niezagospodarowana, o kształcie nieregularnego wielokąta , o zróżnicowanej konfiguracji terenu, zakrzaczona i porośnięta trawą.
Nieruchomość posiada możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej : wodnej, energetycznej i gazowej w odległości ponad 100m. Dostęp do drogi publicznej (drogi wojewódzkiej relacji Olkusz –Trzebinia ) za pośrednictwem wydzielonego ciągu komunikacyjnego oznaczonego jako „ KD1D1/2”  składającego się z działek nr: 554/13, 556/5, 554/15, 561/1, 560/1,559/1 i 1568 stanowiących własność Gminy Olkusz.  Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zielone, tereny zalesione, a w dalszej odległości zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Nowonabywca zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności drogowej , przejścia i przejazdu pasem gruntu szerokości 4,5 m wschodnią stroną działki  nr 1570 wzdłuż granicy z działką nr 507/2., na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 1573 i 1577.
Termin złożenia  wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 20.04.2018r. I przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzony został 03.07.2018r.,
II przetarg przeprowadzony został 02.10.2018r.
Nieruchomość wolna od obciążeń . Jednakże Gmina Olkusz zawarła z TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie ( zwanym dalej Inwestorem ) umowę udostępnienia gruntu pod inwestycję, w celu przeprowadzenia prac budowlanych polegających na budowie i umieszczeniu urządzeń przesyłowych w postaci sieci napowietrznej SN, budowy sieci kablowej SN oraz demontażu sieci napowietrznej SN ( zwaną dalej Inwestycją), w której Gmina Olkusz , po zakończeniu robót zobowiązała się do ustanowienia służebności przesyłu  m.in. na części działki nr 1570. Nowonabywca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią umowy , w zakresie  ustalonych zasad ustanowienia służebności przesyłu, a następnie po zrealizowaniu Inwestycji,  zobowiązany będzie do ustanowienia służebności przesyłu na zasadach określonych w umowie, co zostanie stwierdzone w umowie sprzedaży nieruchomości.  Z umową i zgromadzoną dokumentacją można zapoznać się w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem  pok. 204.   
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Niesułowice,  zatwierdzonym uchwałą Nr VII/75/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 marca 2011r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 185 poz.1471) i zmianą tegoż planu, zatwierdzoną Uchwałą Nr XXVI/368/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 lipca 2013r. (Dz.Urz. Woj. Małopolskiego z 2013r.poz.4763 ) działka nr 1570 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „ 2U” – opisanym jako: „ Tereny zabudowy usługowej użyteczności publicznej ” ( należy przez to rozumieć m.in.: budynek lub funkcję przeznaczoną na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości , kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej , obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług w  tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu ).  Przeznaczenie dopuszczalne: drobna wytwórczość i rzemiosło, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca postojowe i garaże, budynki gospodarcze , magazyny, urządzenia oraz obiekty sportu i rekreacji.  Ponadto przez działkę  nr 1570 w terenie przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV wraz ze strefą oddziaływania, która ogranicza możliwość zabudowy.  

2.  Cena wywoławcza do przetargu wynosi   2.771.000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych). Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej  z  zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.


3.  Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 554.200,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych) w terminie do dnia  23.05.2019r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao S.A. O/Olkusz  nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878 z podaniem tytułu wpłaty : przetarg – działka nr 1570 Niesułowice. Wadium wpłacone  przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

4.   Przetarg odbędzie się w dniu  28 maja 2019r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz,   Rynek 1, pok. 101.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: dowodu wniesienia wadium, osoby fizyczne – dowodu tożsamości, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na  podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r.o  Krajowym Rejestrze Sądowym)  lub innego właściwego rejestru oraz upoważnienia udzielonego przez organ przedstawicielski,  pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa i  nabycia nieruchomości  (w formie aktu  notarialnego), małżonek  zamierzający samodzielnie licytować  nieruchomość  nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka  a w przypadku nabywania do majątku osobistego - dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami lub pisemnego oświadczenia współmałżonka , iż  środki przeznaczone na nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka  będącego uczestnikiem przetargu.
   Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016r. poz. 1061 z późn. zm. ) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające  z przepisów tej ustawy.
Wadium wpłacone przez osoby których oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub  zamknięcia przetargu na konto bankowe  wskazane przez oferenta.

5.   Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT ( 23%) i  podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

6.    O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

7.    Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

8.    Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz, Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 8.00 – 15.00, pok. 204, tel. 32 6260204.