Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu obok pok. 211 w dniach od 12.04.2019r. do 03.05.2019r.  wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia:

 

- części działek nrnr 2564, 2567/8, 1534 o łącznej pow. 20m2 położone w Olkuszu przy ul. K.K. Wielkiego i ul. Powstańców Śląskich z przeznaczeniem pod studzienkę z zamontowanymi urządzeniami teletechnicznymi oraz szafy kablowe (słupki kablowe) – obecnie działki użytkowane na podstawie umowy dzierżawy. Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 6,00z/m2zł netto tj. 120,00zł netto (147,60zł brutto). Termin wnoszenia opłat miesięcznie, do10 – go każdego miesiąca  z góry;

- część działki nr 2341/8 o pow. 20m2 położonej w Olkuszu przy ul. Świętokrzyskiej z przeznaczeniem pod działalność handlową - zgodnie z zapisem m.p.z.p. teren oznaczony jest symb. „01.KP” na okres do 31.10.2019r. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 6,00z/m2zł netto tj. 120,00zł netto (147,60zł brutto). Termin wnoszenia opłat miesięcznie, do10 – go każdego miesiąca  z góry;

- część działki nr 5099/9 położnej w Olkuszu przy ul. Słonecznej o pow. 50m2 z przeznaczeniem pod urządzenia infrastruktury technicznej w postaci przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego - zgodnie z zapisem m.p.z.p. teren oznaczony jest symb. „KL” na okres 3 lat. Stawka czynszu ustalana na podstawie operatu szacunkowego w wysokości  65,00zł netto (79,95zł brutto). Termin wnoszenia opłat: rocznie, do 31 – go marca  każdego roku z góry;

- pomieszczenia administracyjne (na potrzeby Stowarzyszenia Troks oraz Koła Gospodyń Wiejskich Troks) znajdujące się w budynku w Troksie  na czas nieokreślony. Opłaty za media rozliczane z Gminą Olkusz;

- część działki nr 4457 położonej w Olkuszu przy ul. M. Reja o pow. 55m2 z przeznaczeniem pod działalność handlową - zgodnie z zapisem m.p.z.p. teren oznaczony jest symb. „B.6 U” - (działka zajmowana bezumownie - kiosk stanowi własność osoby prywatnej) na okres 1 roku. Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 4,50z/m2zł netto tj. 247,50zł netto (304,42zł brutto). Termin wnoszenia opłat miesięcznie, do10– go każdego miesiąca  z góry.

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę nieruchomości wyłonienie Dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu, a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.

  • Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.

 

Dzierżawa  przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy winne są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę nieruchomości. Oferta winna zawierać następujące informacje: oznaczenie nieruchomości, położenie, propozycję zagospodarowania działki, proponowany okres dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 700-1500(pok. nr 210) lub pod numerem telefonu (032) 626-02-10.