Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na  dzierżawę nieruchomości gruntowej 

stanowiącej działkę nr 1573 położoną w Niesułowicach

 

1. Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Olkusz o powierzchni 4,4323ha, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1573  (z użytkami RV – 4,3706ha, RIVb - 0,0408ha, dr – 0,0209ha) położona  w Niesułowicach na czas określony tj. do 31.12.2019r. z przeznaczeniem pod uprawy rolne. Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy w Olkuszu prowadzi księgę wieczystą nr KR1O/00052422/7.

2. W przypadku konieczności usunięcia rosnących na działkach drzew niezbędne jest uzyskanie pisemnego zezwolenia Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi tut. Urzędu oraz Starostwa Powiatowego  w Olkuszu.

W sytuacji gdy przedmiot dzierżawy będzie Wydzierżawiającemu niezbędny do wykonywania jego zadań umowa dzierżawy zostanie wypowiedziana Dzierżawcy z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia z możliwością zebrania ewentualnych zasiewów.

3. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 21.05.2019r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek1, w sali na parterze.

4.  Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

5. Postąpienie wysokości stawki rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: nie mniej niż 200,00 zł (słownie: dwieście złotych).

6.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu nr 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878 prowadzony przez Bank Pekao S.A. O/Olkusz w terminie do dnia 20.05.2019r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na rachunku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz) z podaniem tytułu wpłaty:  przetarg na dzierżawę w Niesułowicach.

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet pierwszego czynszu dzierżawnego. Wadium pozostałych uczestników zostanie zwrócone w terminie do trzech dni od daty zamknięcia przetargu na rachunek bankowy wskazany przez oferenta.

8. Osoba, która wygra przetarg zobowiązuje się używać przedmiot dzierżawy zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki i nie może zmieniać jego przeznaczenia bez zgody Wydzierżawiającego, a w szczególności wznosić budynków i budowli i urządzeń trwale związanych z gruntem.

9. Obowiązkiem Dzierżawcy jest ponoszenie, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publiczno prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatki lokalne oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

10. Z oferentem, który wygra przetarg zostanie podpisana umowa dzierżawy w terminie dwóch tygodni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Ze wzorem umowy należy zapoznać się  w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem, (w godz. 7.00 – 15.00) pok.210.

11. Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić  od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

12. Jednocześnie Gmina Olkusz wyraziła zgodę TAURON Dystrybucja SA na wykonanie inwestycji polegającej na zmianie lokalizacji linii kablowej sieci napowietrznej SN  znajdującej się na  w/w działce.

13. Informacji o przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu,  pok. 210, tel. (032) 6260210.

14.  W uzasadnionych przypadkach przetarg może zostać odwołany.