Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ

o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 i 4, w związku z art. 46. ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Olkusz na lata 2019 – 2022 i kierunkowo do 2026”.

 

Uzasadnienie

 

 Na podstawie art. 48 ust.1 i 2 w/w ustawy organ opracowujący projekt dokumentu może, po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58 odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a projekt dokumentu dotyczy obszaru jednej gminy. W związku  z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie o uzgodnienie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Olkusz na lata 2019 – 2022 i kierunkowo do 2026”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie w piśmie z dnia 12 kwietnia 2019 r. znak: OO.410.1.6.2019.MaS uzgodnił możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w dokumentu. Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie w piśmie z dnia 25 kwietnia 2019 r. znak: NS.9022.10.39.2019 stwierdził, że dla dokumentu pn.: „Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Olkusz na lata 2019 – 2022 i kierunkowo do 2026”, nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Opracowanie „Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Olkusz na lata 2019 – 2022 i kierunkowo do 2026” stanowi realizację przez Gminę polityki ochrony środowiska zgodnie z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych na szczeblu krajowym, wojewódzkim i powiatowym.

W opracowaniu dokonano analizy stanu środowiska oraz wykonano analizę SWOT. W oparciu o zidentyfikowane zagrożenia i problemy dla obszarów wymagających interwencji określono cele, kierunki i zadania, które maja służyć poprawie stanu środowiska oraz jakości życia mieszkańców. Do planowanych działań zaliczono m. in.: termomodernizację budynków użyteczności publicznej, eliminację niskosprawnych kotłów, budowę/przebudowę dróg gminnych, rozbudowę sieci kanalizacyjnej, zwiększenie poziomu recyklingu, usunięcie wyrobów azbestowych z terenu Gminy, modernizację sieci wodociągowej, pielęgnację zasobów przyrodniczych wraz z ochroną obszarów i obiektów prawnie chronionych, pielęgnację zadrzewień, zalesienia. W Programie… wymieniono także planowane zadania nieinwestycyjne: edukacja ekologiczna, tworzenie nowych obszarów chronionych, właściwe planowanie przestrzenne. Planowane działania nie będą podejmowane na obszarach NATURA 2000.

Realizacja założeń opracowanego dokumentu ma się przyczynić do poprawy stanu środowiska, utrwalenia pozytywnych postaw ekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne wśród Mieszkańców Gminy. Brak jest podstaw do przewidywania wystąpienia znaczącego oddziaływania na środowisko realizacji zapisów Programu.

 

Z up. Burmistrza

Miasta i Gminy Olkusz

Bożena Krok

Z-ca Burmistrza