Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

PORZĄDEK OBRAD

VIII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 28  maja 2019 roku – godz. 15.30


1.    Otwarcie VIII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.    Przedstawienie porządku obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

4.    Przyjęcie protokołów z VI i VII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

5.    Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami – sprawozdanie.

6.    Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.

7.    Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2019 rok.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/41/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie wartościowej zamiany nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

11.    Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Olkusz działek położonych w Osieku.

12.    Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Olkusz w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.

13.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Olkusz w prawo własności tych gruntów i wysokości  stawek procentowych tych bonifikat.

14.    Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku.

15.    Podjęcie  uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i ustalenia zasad poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego.

16.    Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.  

17.    Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych pomników przyrody.

18.    Podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia „ Regulaminu udzielania mieszkańcom dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Olkusz na dofinansowanie kosztów  wymiany źródła ciepła”.

19.    Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w Sołectwach: Sieniczno, Olewin i Zadole Kosmolowskie, będącymi jednostkami pomocniczymi Gminy Olkusz.   

20.    Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Zarządu Osiedla Czarna Góra jednostki pomocniczej Gminy Olkusz.
 
21.    Podjęcie  uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego.
 
22.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Olkuskiego.
 
23.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego na rok 2020.

24.    Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji samorządowej instytucji kultury – Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu.

25.    Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych Rady Miejskiej w Olkuszu oraz odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania radnych.  

26.    Wolne wnioski.

27.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.