Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne


Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Rynek 1
ogłasza IV przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki

  nr 1577 położonej w Niesułowicach Gmina Olkusz .

 

  

1. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana działka nr 1577 o pow. 1,1175 ha, położona w Niesułowicach  gm. Olkusz, objęta księgą wieczystą  Nr KR1O/00052422/7, stanowiąca własność Gminy Olkusz. Nieruchomość niezagospodarowana, o kształcie nieregularnego wielokąta , o zróżnicowanej konfiguracji terenu, zakrzaczona i porośnięta trawą.

Nieruchomość posiada możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej : wodnej, energetycznej i gazowej w odległości ponad 100m. Dostęp do drogi publicznej ( drogi wojewódzkiej relacji Olkusz –Trzebinia ) za pośrednictwem wydzielonego ciągu komunikacyjnego oznaczonego jako „ KD1D1/2”  składającego się z działek nr: 554/13, 556/5, 554/15, 561/1, 560/1,559/1 i 1568,  a następnie poprzez mającą  być ustanawianą służebność drogową szer. 4,5 m  po działce nr 1570 łączącą  w/w ciąg komunikacyjny z działką nr 1572 wydzieloną jako teren drogi oznaczonej symbolem „ KDD1/2 ” , stanowiących własność Gminy Olkusz.  Służebność drogowa po działce nr 1570 ustanawiana będzie w zależności od sytuacji :

- jeżeli zostanie wyłoniony nabywca działki nr 1570 w przetargu w dniu 10.09.2019r. o godz. 11.00, sprzedaż działki nr 1577 nastąpi z ustanowioną dla niej nieodpłatną służebnością drogową po działce  nr 1570.

- jeżeli nie zostanie wyłoniony nabywca działki nr 1570 w przetargu w dniu 10.09.2019r. o godz.  11.00,  ustanowiona zostanie służebność drogowa  po działce nr 1570 pasem  gruntu szer.  4,5 m  wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1570 z działką nr 507/2 za jednorazowym  wynagrodzeniem w wysokości  5.278,00 zł, podwyższonym o podatek VAT,  tj. w wysokości  6.491,94 zł brutto.(słownie : sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 94/100)

Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zielone, tereny zalesione, a w dalszej odległości zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia  20.04.2018r. I przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzony został 03.07.2018r., II przetarg przeprowadzony został 02.10.2018r., III przetarg przeprowadzony został 28.05.2019r.

Działka nr 1577 przeznaczona została do dzierżawy w okresie od 07.2019r. do 12.2019r. Nieruchomość wolna od obciążeń . Jednakże Gmina Olkusz zawarła z TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie ( zwanym dalej Inwestorem ) umowę udostępnienia gruntu pod inwestycję , w celu przeprowadzenia prac budowlanych polegających na budowie i umieszczeniu urządzeń przesyłowych w postaci sieci napowietrznej SN, budowy sieci kablowej SN oraz demontażu sieci napowietrznej SN ( zwaną dalej Inwestycją), w której Gmina Olkusz , po zakończeniu robót zobowiązała się do ustanowienia służebności przesyłu  m.in. na części działki nr 1577 . Nowonabywca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią umowy , w zakresie  ustalonych zasad ustanowienia służebności przesyłu, a następnie po zrealizowaniu Inwestycji,  zobowiązany będzie do ustanowienia służebności przesyłu na zasadach określonych w umowie, co zostanie stwierdzone w umowie sprzedaży nieruchomości.  Z umową i zgromadzoną dokumentacją można zapoznać się w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem  pok. 204.  

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Niesułowice,  zatwierdzonym uchwałą Nr VII/75/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 marca 2011r. ( Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 185 poz.1471) i zmianą tegoż planu , zatwierdzoną Uchwałą Nr XXVI/368/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 lipca 2013r.( Dz.Urz. Woj. Małopolskiego z 2013r.poz.4763 ) działka nr 1577  położona w Niesułowicach znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „ 3U” – opisanym jako: „ Tereny zabudowy usługowej użyteczności publicznej ” ( należy przez to rozumieć m.in. : budynek lub funkcję przeznaczoną na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości , kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej , obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług w  tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu ).  Przeznaczenie dopuszczalne: drobna wytwórczość i rzemiosło, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca postojowe i garaże, budynki gospodarcze , magazyny, urządzenia oraz obiekty sportu i rekreacji.  Ponadto  działka nr 1577 znajduje się w zasięgu obszaru Parku Krajobrazowego „ Dolinki Krakowskie” . W terenie przez działkę  nr 1577 przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV wraz ze strefą oddziaływania, przebieg której  po zakończeniu w/w inwestycji  przesunięty zostanie częściowo w kierunku północnej granicy działki nr 1577.

 

2. Cena wywoławcza do przetargu wynosi  590.000,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

3.   Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 118.000,00 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy złotych) w terminie do dnia 05.09.2019r. włącznie.Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto  Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao S.A. O/Olkusz  nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878 z podaniem tytułu wpłaty : przetarg – działka nr 1577 Niesułowice. Wadium wpłacone  przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

4. Przetarg odbędzie się w dniu  10 września 2019r. o godz. 11.30 w budynku Urzędu Miasta i Gminy  Olkusz,   Rynek 1, pok. 101.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: dowodu wniesienia wadium, osoby fizyczne – dowodu tożsamości, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na  podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r.o  Krajowym Rejestrze Sądowym )  lub innego właściwego rejestru oraz upoważnienia udzielonego przez organ przedstawicielski,  pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa i  nabycia nieruchomości  (w formie aktu  notarialnego), małżonek  zamierzający samodzielnie licytować  nieruchomość  nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka  a w przypadku nabywania do majątku  osobistego - dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami lub pisemnego oświadczenia współmałżonka , iż  środki przeznaczone na  nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka będącego uczestnikiem przetargu.

Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (: Dz. U. z 2016r. poz. 1061  z późn. zm. ) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające  z przepisów tej ustawy.
Wadium wpłacone przez osoby których oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub  zamknięcia przetargu na konto bankowe  wskazane przez oferenta.

 

5. Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT ( 23%) i  podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

 

6. O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

 

7. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

 

8. Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz, Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 8.00 – 15.00, pok. 204, tel. 32 6260204.