Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

850 tys. złotych – tak wysoka kwota w tym roku wesprze działalność gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Środki te zostaną przeznaczone na zakup nowych pojazdów, wyposażenia oraz rozbudowę remiz.

- Strażacy ochotnicy w swej społecznej służbie potrzebują nowoczesnego sprzętu, który nie tylko zwiększa skuteczność akcji ratowniczych, ale także bezpieczeństwo samych ratujących. Strażacy ochotnicy biorą czynny udział w wielu akcjach ratujących ludzkie zdrowie i życie. Należy im się za to szacunek, ale to nie wystarczy. Każde dodatkowe środki finansowe znacznie poprawią komfort i bezpieczeństwo pracy druhów – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Sprzęt OSP

Najwięcej środków trafi do OSP w Zedermanie. Dzięki zaangażowaniu wielu środowisk udało się pozyskać 550 tys. zł dla tej jednostki na zakup nowego średniego samochodu pożarniczego. Obecnie na jej wyposażeniu jest wysłużony Star 200 z 1984 roku. Jest to typowy samochód gaśniczy, tymczasem coraz częściej strażacy – poza gaszeniem pożarów – interweniują w przypadkach miejscowych zagrożeń, głównie wypadków komunikacyjnych, ale także usuwania skutków żywiołów. Do takich działań niezbędny jest specjalistyczny sprzęt, w który będzie wyposażony nowy samochód. Obecnie strażacy z Zedermana są na etapie opracowywania specyfikacji technicznej określającej m.in. wyposażenie pojazdu. Po jej opracowaniu zostanie ogłoszony przetarg. Nowe auto pojawi się w jednostce jeszcze w tym roku. Na zakup OSP w Zedermanie pozyskała 380 tysięcy złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 130 tysięcy złotych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 40 tysięcy złotych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Gmina Olkusz dofinansuje zakup samochodu kwotą 210 tys. zł.

Władzom Olkusza udało się pozyskać środki na rozbudowę remizy OSP w Osieku. Kwota 48 tys. zł pozyskana w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2019” organizowanego przez Województwo Małopolskie oraz 10 tys. zł ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego będzie przeznaczona na wymianę centralnego ogrzewania w budynku, garażach i zapleczu socjalnym remizy w Osieku. Ze swoich środków Gmina Olkusz dofinansuje tę inicjatywę kwotą 10 tys. złotych.

Władze gminy pozyskały także 19 894 zł w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2019” organizowanego przez Województwo Małopolskie. Środki są przeznaczone na zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek straży nie włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Dzięki temu zostanie dofinansowany zakup pompy szlamowej dla OSP Zimnodół, agregatu prądotwórczego dla OSP Zawada, pilarki spalinowej oraz agregatu dla OSP Zederman, pilarki dla OSP Żurada, zestawów ubrań ochronnych dla OSP Kosmolów, Zawada i Zimnodół oraz ubrań koszarowych dla OSP Zawada i Żurada. Gmina Olkusz pokryje z własnego budżetu pozostałą kwotę zakupów tego sprzętu.

Jak co roku udało się pozyskać dotację celową z budżetu państwa na zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, które działają w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym. Po 2770 zł otrzymają straże w Olkuszu, Osieku i Gorenicach. Tyle samo środków jednostkom dołoży Gmina. W przypadku OSP Olkusz i Gorenice pieniądze zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego strażaków, a OSP Osiek zakupi sprzęt techniki specjalnej. Dotacja z budżetu państwa w kwocie 1000 zł przeznaczona dla jednostek spoza KSRG pozwoli na sfinansowanie zakupu sprzętu techniki specjalnej  dla OSP w Zawadzie. Tu również 1000 zł dołoży Miasto.

Warto dodać, że na początku wakacji na olkuskim rynku odbyło się uroczyste przekazanie średniego samochodu pożarniczego Renault dla olkuskiej OSP. Nowoczesny samochód, który zastąpi wysłużonego Magirusa, został przekazany do Srebrnego Miasta decyzją Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Gmina Olkusz ze środków własnych sfinansowała zakup agregatu prądotwórczego dedykowanego do tego typu samochodów oraz montaż dodatkowego oświetlenia i kamery cofania. Koniecznym okazało się usunięcie kilku drobnych usterek. Łącznie Gmina Olkusz przeznaczyła na ten cel ponad 15 000 zł.

Obecnie na terenie Miasta i Gminy Olkusz działa dziesięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z czego trzy, czyli OSP Olkusz, Osiek i Gorenice są w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym. W 2018 roku strażacy ochotnicy z miasta i gminy Olkusz wyjeżdżali do akcji prawie dwieście razy. Nie tylko gaszą pożary, ratują poszkodowanych w wypadkach drogowych, ale także biorą udział w likwidacji lokalnych zagrożeń, takich jak podtopienia, powodzie, czy wichury. Biorą aktywny udział w zabezpieczeniach imprez masowych, współpracują ze społecznościami lokalnymi, szkołami, parafiami i stowarzyszeniami oraz włączają się do akcji charytatywnych. Strażacy pamiętają o historii i zawsze biorą czynny udział w uroczystościach patriotycznych organizowanych przez władze Olkusza.