Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

gruntowej stanowiącej część działki nr 1789/2 położonej w Olkuszu przy ul. Skalskiej

 

1. Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 1789/2 o powierzchni 500m2  będącej we władaniu Gminy Olkusz na zasadach samoistnego posiadania, położonej  w Olkuszu przy ul. Skalskiej z przeznaczeniem pod urządzenie zieleni ozdobnej - na okres  do 3 lat

2. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 06.08.2019r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek nr 1, w sali na parterze.

3. Przedmiotowa działka nr 1789/2 zgodnie z ewidencją gruntów i budynków oznaczona jest  symbolem „Bz”.

4. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olkusz – Śródmieście, część w/w działki  usytuowana jest w przeważającej części w terenie oznaczonym symb. „06.UU” tj. „Teren usług” oraz w niewielkiej wschodniej części oznaczonym symb. „MN” tj. „Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej”. Plan dopuszcza urządzenie zieleni jako zieleńca czy skweru z zachowaniem istniejącego drzewostanu i utrzymaniem otwartego charakteru terenu z ewentualnym ogrodzeniem terenu jedynie w formie niskiego żywopłotu (do 0,50m).

5. W sytuacji gdy przedmiot dzierżawy będzie Wydzierżawiającemu niezbędny do wykonywania jego zadań  umowa dzierżawy zostanie wypowiedziana Dzierżawcy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

6. Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 330,00 zł netto (słownie: trzysta trzydzieści złotych).

7. Postąpienie wysokości stawki rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: nie mniej niż 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych).

8.  Warunkiem przystąpienia do  przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 100,00 zł(słownie: sto złotych) na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu nr 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878 prowadzony przez Bank Pekao S.A. O/Olkusz w terminie do dnia 05.08.2019r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na rachunku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz) z podaniem tytułu wpłaty: przetarg ustny na dzierżawę części działki nr 1789/2.

9.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet pierwszego czynszu dzierżawnego. Wadium pozostałych uczestników zostanie zwrócone w terminie do trzech dni od daty zamknięcia przetargu na rachunek bankowy wskazany przez oferenta.

10.  Osoba, która wygra przetarg zobowiązuje się używać przedmiot dzierżawy zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki i nie może zmieniać jego przeznaczenia bez zgody Wydzierżawiającego, a w szczególności wznosić budynków i budowli i urządzeń trwale związanych z gruntem.

11.  Obowiązkiem Dzierżawcy jest ponoszenie, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publiczno – prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatki lokalne oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

12. Z oferentem, który wygra przetarg zostanie podpisana umowa dzierżawy w terminie dwóch tygodni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Ze wzorem umowy należy zapoznać się  w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem,  (w godz. 7.00 – 15.00) pok.210.

13. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

14.  Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.

15. Informacji o przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, pok. 210, tel. (032) 6260210.