Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

Rynek 1
ogłasza  VI  przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej, położonej przy ul. Wspólnej w Olkuszu.

 

1. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość składająca się z działek nr: 617/38 (obręb Pomorzany) i 741/21 ( obręb Olkusz ) o łącznej powierzchni 1,5743ha, położona w Olkuszu przy   ul. Wspólnej, w granicach Olkuskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, stanowiąca  własność  Gminy Olkusz, objęta księgami wieczystymi:    KR1O/00047850/8, KR1O/00040127/2.  W terenie działki te stanowią jeden kompleks gruntów w kształcie wielokąta

Nieruchomość   posiada ograniczenia zabudowy związane z  przebiegiem sieci  energetycznych  zarówno  podziemnej  linii  kablowej  jak i naziemnej  linii  wysokiego napięcia  wraz  ze  strefą oddziaływania.  Istnieje możliwość skomunikowania   nieruchomości z drogą publiczną  ul. Wspólną  za pośrednictwem działki nr 617/29  użytek „ dr”  stanowiącej własność Gminy  Olkusz. Nieruchomość posiada   dostęp  sieci infrastruktury  technicznej : woda, energia , kanalizacja.   Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy   przemysłowej, usługowej , cmentarz. Nieruchomość  wolna od  obciążeń.  Jednakże Gmina Olkusz   zawarła  z TAURON  Dystrybucja S.A.  z siedzibą w Krakowie (zwanym dalej Inwestorem) umowy udostępnienia gruntu  pod  inwestycje :

  1. przeprowadzenia prac budowlanych , polegających na budowie i umieszczeniu urządzeń  przesyłowych w postaci linii kablowej w ramach realizowanej inwestycji  p.n. „ Modernizacja linii   napowietrznej na terenach leśnych. Przebudowa linii napowietrznej 20kV GPZ  Olkusz - OFNE   na linię kablową ”,
  2. przeprowadzenia prac  budowlanych polegających na budowie i umieszczeniu urządzeń przesyłowych w postaci ziemnego kabla energetycznego średniego napięcia (SN) wraz z rurociągiem kablowym dla sterowniczego kabla światłowodowego ,

w których  Gmina  Olkusz po zakończeniu  robót  zobowiązała się do  ustanowienia służebności przesyłu  m.in. na części działki nr 741/21.  Nowonabywca   zobowiązany jest do zapoznania się z treścią umów  a następnie , po  zakończeniu robót  zobowiązany będzie do ustanowienia służebności przesyłu  na zasadach  określonych  w  umowach,  co zostanie stwierdzone w umowie sprzedaży nieruchomości . 

Inwestycja została zrealizowana w  terenie . Gmina oczekuje  dokumentacji powykonawczej od Inwestora, która jest niezbędna do  ustanowienia służebności przesyłu.

Z umowami  i  zgromadzoną   dokumentacją można zapoznać  się  w Wydz. Geodezji i Gospodarki Mieniem  pok. 317.  W zależności od terminu realizacji   postanowień  w/w  umów,  przedmiotowa  nieruchomość   może zostać obciążona stosowną  służebnością przesyłu przed terminem przeprowadzenia  przetargu lub  zawarcia stosownej   umowy sprzedaży.

Termin  złożenia  wniosku  przez osoby,  którym  przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do   art.34 ust.1 pkt.1 i 2  ustawy z dnia   21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął  dnia 02.03.2018r.  I przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzony został 15. 05.2018r., II przetarg przeprowadzony został  21 .08.2018r., III przetarg przeprowadzony został 27.11.2018r., IV przetarg przeprowadzony został  09.04.2019r., V przetarg przeprowadzony został 16.07.2019r.

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego  zachodniej części dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza przedmiotowa nieruchomość  znajduje  się w  terenie oznaczonym symbolem „  B3.P-U ” – opisanym jako:  „ tereny obiektów   produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej”.   Ponadto  nieruchomość znajduje się w terenie kategorii „ B” przydatności do zabudowy, w przypuszczalnym zasięgu  starego kopalnictwa , w granicy starego kopalnictwa rud srebra  i ołowiu, w granicy złoża rud cynku i ołowiu Olkusz ,w granicy strefy sanitarnej od cmentarza 150 m.

Przez działkę nr 741/21  przebiega sieć napowietrzna wysokiego napięcia 110 kV ze strefą oddziaływania , w   południowo-wschodniej części działki  przebiega podziemna sieć  energetyczna eS, co wiąże się   z obowiązkiem uzgodnienia  zamierzenia inwestycyjnego z  administratorem linii  energetycznych.   

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków m. Olkusza,  prowadzoną przez Starostę Olkuskiego działka nr  741/21 o pow. 1,3363 ha  stanowi użytki „ LsVI”,  ( las )

Zgodnie  z  art. 37a ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach ( Dz. U. z 2015r. poz.  2100  z późn. zm. )  -  w przypadku sprzedaży przez  osobę fizyczną , osobę prawną  lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje  zdolność prawną, niestanowiącego własności Skarbu Państwa gruntu :

a). oznaczonego jako las w ewidencji gruntów i budynków,  lub

b). przeznaczonego do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania  przestrzennego  albo w decyzji o warunkach   zabudowy i zagospodarowania terenu, lub

c). o którym mowa w art. 3 , objętego uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust.3 ,

Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu.

Działka nr 741/21 stanowi użytek leśny, przed przystąpieniem do zabudowy  wymagane jest uzyskanie zgody na wyłączenie  tego gruntu  z  produkcji  leśnej  (decyzja Dyrekcji Regionalnej  Lasów Państwowych  w  Katowicach).  

 

2. Cena wywoławcza do przetargu wynosi  629.720,00 zł  (słownie:  sześćset dwadzieścia dziewięć  tysięcy siedemset dwadzieścia złotych).   

Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

3. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości  125.944,00 zł (słownie:  sto dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote) w  terminie do dnia  17.10.2019r.  włącznie.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao S.A. O/Olkusz  nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878  z podaniem tytułu wpłaty : przetarg – nieruchomość  II przy ul. Wspólnej.
Wadium wpłacone  przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

4. Przetarg odbędzie się w dniu  22 października  2019r. o godz. 11.30 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok. 112.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: dowodu wniesienia wadium, osoby fizyczne  – dowodu tożsamości, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru  Sądowego (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o  Krajowym Rejestrze Sądowym) lub z innego właściwego rejestru oraz upoważnienia   udzielonego przez organ  przedstawicielski, pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa i nabycia nieruchomości  (w formie aktu notarialnego), małżonek  zamierzający samodzielnie  licytować  nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka  a  w przypadku  nabywania do majątku osobistego - dokumentu świadczącego o istnieniu   rozdzielności majątkowej  pomiędzy małżonkami lub pisemnego oświadczenia współmałżonka ,  iż  środki  przeznaczone   na nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego  współmałżonka   będącego uczestnikiem przetargu. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą  cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości  przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017r. poz.2278 z późn. zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z  przepisów  tej ustawy.
Wadium wpłacone przez osoby,  których oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi nie  później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu na konto  bankowe wskazane przez oferenta.

 

5. Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT  ( 23% ) i  podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego.

 

6. O miejscu i terminie zawarcia  umowy notarialnej, nabywca   nieruchomości  zostanie  zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu.  Jeżeli  osoba ustalona jako nabywca nieruchomości  nie  przystąpi bez   usprawiedliwienia   do  zawarcia umowy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu,  organizator przetargu   może  odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej  oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

 

7. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

 

8. Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 8.00 – 15.00, pok. 317, tel. 32 6260167.