Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

PORZĄDEK OBRAD

X sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 10 września  2019 roku – godz. 14.00

 

 1. Otwarcie X sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad X sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami – sprawozdanie.
 6. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.
 7. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2019 rok.  
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/41/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz .
 12. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości  wynagrodzenia za inkaso i ustalenia zasad poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/540/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 listopada 2017 roku z późniejszymi zmianami, w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
 15. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zbiorczego raportu monitorującego realizację Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026 za rok 2018.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu monitorującego realizację Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olkusz na lata 2014 – 2022 za rok 2018.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olkuszu.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorenicach.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Olkusz działek nr 133/1, nr 5581, nr 5582, położonych w Olkuszu.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie działki nr 870 położonej w Kosmolowie.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie działki nr 3744/2 położonej w Olkuszu.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Olkusz darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , położonej w Olkuszu.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. wyboru ławników.
 27. Podjęcie Rezolucji w sprawie obniżenia opłaty marszałkowskiej z tytułu składowania odpadów.
 28. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych Rady Miejskiej w Olkuszu oraz odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania radnych.
 29. Wolne wnioski.
 30. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.