Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Informacja o porządku obrad X sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 10 września  2019 roku – godz. 14.00


1.    Otwarcie X sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.    Przedstawienie porządku obrad X sesji Rady Miejskiej.

4.    Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

5.    Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami – sprawozdanie.

6.    Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.

7.    Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie  zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2019 rok.
   
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/41/2019  Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz .

12.    Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

13.    Podjęcie uchwały w sprawie  wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości  wynagrodzenia za inkaso i ustalenia zasad poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.  

14.    Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr XXXVI/540/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 listopada 2017 roku z późniejszymi zmianami, w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

15.    Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego.

16.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zbiorczego raportu monitorującego realizację Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026 za rok 2018.  

17.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu monitorującego realizację Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olkusz na lata 2014 – 2022 za rok 2018.

18.    Podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olkuszu.

19.    Podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorenicach.

20.    Podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku.

21.    Podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie.

22.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Olkusz działek nr 133/1, nr 5581, nr 5582, położonych w Olkuszu.

23.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie działki nr 870 położonej  w Kosmolowie.

24.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie działki nr 3744/2  położonej w  Olkuszu.

25.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Olkusz darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , położonej w Olkuszu.

26.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. wyboru ławników.

27.    Podjęcie Rezolucji  w sprawie obniżenia opłaty marszałkowskiej z tytułu składowania odpadów.

28.    Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych Rady Miejskiej w Olkuszu oraz odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania radnych.

29.    Wolne wnioski.

30.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.