Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

 

WOJEWODA  MAŁOPOLSKI

 

zawiadamia, że 19 sierpnia 2019 r. została wydana na wniosek inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa działającego przez pełnomocnika Jerzego Heidera, decyzja Nr 91/B/2019 (znak: WI-XI.7840.16.1.2019.BS) o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej przesyłowej oraz rozbiórkę sieci gazowej przesyłowej w zakresie:

  • Budowy gazociągu DN500 MOP 5.5 MPa o długości ok. 605 m;
  • Wyłączenia z eksploatacji odcinka istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 oraz rozbiórka nadziemnych elementów istniejącego odcinka gazociągu DN500 jako
  • sieci gazowej przesyłowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z poźn. zm.).

Realizowane w ramach zadania pn.: „Remont gazociągu relacji Zederman-Tworzeń o długości ok. 600m w Olkuszu - wykonanie dokumentacji projektowej ".

Adres planowanej inwestycji: województwo małopolskie, powiat olkuski, gmina Olkusz, działki ewidencyjne numer: 60/1, 60/2, 381, 409/15, 409/16, 409/17, 409/18, 409/19, 409/20, 409/21, 410/2, 410/3, 410/5, 410/6, 410/7, 410/8, 411, 420/2, 421, 422, 449/2, 669/2, 735/1, 736/1, 736/2, obręb 0001 Olkusz jednostka ewidencyjna 121205_4 Olkusz-M oraz działka ewidencyjna numer 55 obręb 0003 Skalskie, jednostka ewidencyjna 121205_4 Olkusz- M”.

 

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Wojewody Małopolskiego, dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, pokój nr 65 (parter), w godzinach przyjmowania stron: w poniedziałek w godz. 9.00 – 16.00, a od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.