Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne


Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
 Rynek 1
ogłasza V przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 1570 położonej w Niesułowicach Gmina Olkusz .

 

  

1. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana działka nr 1570 o pow. 5,5420 ha, położona w Niesułowicach  gm. Olkusz, objęta księgą wieczystą  Nr KR1O/00052422/7, stanowiąca własność Gminy Olkusz. Nieruchomość niezagospodarowana, o kształcie nieregularnego wielokąta , o zróżnicowanej konfiguracji terenu, zakrzaczona i porośnięta trawą.

Nieruchomość posiada możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej : wodnej, energetycznej i gazowej w odległości ponad 100m. Dostęp do drogi publicznej ( drogi wojewódzkiej relacji Olkusz –Trzebinia ) za pośrednictwem wydzielonego ciągu komunikacyjnego oznaczonego jako „ KD1D1/2”  składającego się z działek nr: 554/13, 556/5, 554/15, 561/1, 560/1,559/1 i 1568 stanowiących własność Gminy Olkusz.  Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zielone, tereny zalesione, a w dalszej odległości zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Nowonabywca zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności drogowej , przejścia i przejazdu pasem gruntu szerokości 4,5 m wschodnią stroną działki  nr 1570 wzdłuż granicy z działką nr 507/2., na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 1573 i 1577.

Termin złożenia  wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 20.04.2018r. I przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzony został 03.07.2018r.,

II przetarg przeprowadzony został 02.10.2018r., III przetarg przeprowadzony został 28.05.2019r., IV przetarg przeprowadzony został 10.09.2019r.

Działka  nr 1570 przeznaczona została do dzierżawy w okresie od 07.2019r. do 12.2019r.  Nieruchomość wolna od obciążeń. Jednakże Gmina Olkusz zawarła z TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie ( zwanym dalej Inwestorem ) umowę udostępnienia gruntu pod inwestycję,  w celu przeprowadzenia prac budowlanych polegających na budowie i umieszczeniu urządzeń przesyłowych w postaci sieci napowietrznej SN, budowy sieci kablowej SN oraz demontażu sieci napowietrznej SN (zwaną dalej Inwestycją), w której Gmina Olkusz , po zakończeniu robót zobowiązała się do ustanowienia służebności przesyłu  m.in. na części działki nr 1570 . Nowonabywca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią umowy , w zakresie  ustalonych zasad ustanowienia służebności przesyłu, a następnie po zrealizowaniu Inwestycji,  zobowiązany będzie do ustanowienia służebności przesyłu na zasadach określonych w umowie, co zostanie stwierdzone w umowie sprzedaży nieruchomości. Z umową i zgromadzoną dokumentacją można zapoznać się w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem  pok. 204.   

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Niesułowice,  zatwierdzonym uchwałą Nr VII/75/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 marca 2011r. ( Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 185 poz.1471) i zmianą tegoż planu, zatwierdzoną Uchwałą Nr XXVI/368/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 lipca 2013r.( Dz.Urz. Woj. Małopolskiego z 2013r.poz.4763 ) działka nr 1570 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „ 2U” – opisanym jako: „ Tereny zabudowy usługowej użyteczności publicznej ” ( należy przez to rozumieć m.in. : budynek lub funkcję przeznaczoną na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości , kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej , obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług w  tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu ).  Przeznaczenie dopuszczalne: drobna wytwórczość i rzemiosło, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca postojowe i garaże, budynki gospodarcze , magazyny, urządzenia oraz obiekty sportu i rekreacji.

W  terenie przez działkę nr 1570 przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV wraz ze strefą oddziaływania, która po zakończeniu w/w inwestycji, zostanie zdemontowana  a jej przebieg przesunięty w kierunku północnej i północno-wschodniej granicy działki nr 1570.

 

2. Cena wywoławcza do przetargu wynosi   2.771.000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych ). Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej  z  zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

3.   Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 554.200,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych) w terminie do dnia  12.12.2019r. włącznie.Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao S.A. O/Olkusz  nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878 z podaniem tytułu wpłaty : przetarg – działka nr 1570 Niesułowice. Wadium wpłacone  przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

4. Przetarg odbędzie się w dniu  17 grudnia  2019r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz,   Rynek 1, pok. 112.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: dowodu wniesienia wadium, osoby fizyczne – dowodu tożsamości, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r.o  Krajowym Rejestrze Sądowym) lub innego właściwego rejestru oraz upoważnienia udzielonego przez organ przedstawicielski,  pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa i  nabycia nieruchomości  (w formie aktu notarialnego), małżonek  zamierzający samodzielnie licytować  nieruchomość  nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka  a w przypadku nabywania do majątku osobistego - dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy  małżonkami lub pisemnego oświadczenia współmałżonka , iż  środki przeznaczone na  nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka będącego uczestnikiem przetargu.

Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (: Dz. U. z 2016r. poz. 1061  z późn. zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające  z przepisów tej ustawy.
Wadium wpłacone przez osoby których oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub  zamknięcia przetargu na konto bankowe wskazane przez oferenta.

 

5. Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT ( 23%) i  podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

 

6. O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

 

7. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

 

8. Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz, Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 8.00 – 15.00, pok. 317, tel. 32 6260167.