Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

gruntowej stanowiącej działkę nr 187/1 położoną  w Rabsztynie

 

 

1. Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Olkusz o powierzchni 28040m2 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 187/1 położona w Rabsztynie - na okres  do 3 lat. Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy w Olkuszu prowadzi księgę wieczystą nr KR1O/00035057/2.

2.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 05.11.2019r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Olkuszu  Rynek nr 1, w pokoju nr 101 na parterze.

3.  Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość gruntowa, niezabudowana przeznaczona pod uprawy rolne. Zgodnie  z ewidencją gruntów i budynków stanowi użytek „RV”. W przypadku  konieczności usunięcia rosnących na działce drzew, niezbędne jest uzyskanie pisemnego zezwolenia Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi tut. Urzędu oraz Starostwa Powiatowego w Olkuszu. Dojazd do działki możliwy jest po uzyskaniu zgody właścicieli działek przyległych.

      W sytuacji gdy przedmiot dzierżawy będzie Wydzierżawiającemu niezbędny do wykonywania jego zadań, umowa dzierżawy zostanie wypowiedziana Dzierżawcy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

4.    Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 300,00 zł (słownie: trzysta złotych).

5.  Postąpienie w wysokości stawki rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: nie mniej niż 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).

6.   Warunkiem przystąpienia do I przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu nr 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878 prowadzony przez Bank Pekao S.A. O/Olkusz w terminie do dnia 04.11.2019r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na rachunku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz) z podaniem tytułu wpłaty: przetarg dzierżawę nieruchomości w Rabsztynie.

7.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet pierwszego czynszu dzierżawnego. Wadium pozostałych uczestników zostanie zwrócone w terminie do trzech dni od daty zamknięcia przetargu na rachunek bankowy wskazany przez oferenta.

8. Osoba, która wygra przetarg zobowiązuje się używać przedmiot dzierżawy zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki i nie może zmieniać jego przeznaczenia bez zgody Wydzierżawiającego, a w szczególności wznosić budynków i budowli i urządzeń trwale związanych z gruntem.

9.   Obowiązkiem Dzierżawcy jest ponoszenie, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publiczno – prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciela lub posiadacza nieruchomości,   w tym podatki lokalne oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

10. Z oferentem, który wygra przetarg zostanie podpisana umowa dzierżawy w terminie dwóch tygodni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Ze wzorem umowy należy zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem - w godz. 7.00 – 15.00.

11.  Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

12. Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.

13.  Informacji o przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, pok. 210, tel. (032) 6260210.