Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Projekt „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” otrzymał dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 4.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPMP.04.0101-12-1100/17-00-XVII/426/FE/18 została podpisania w dniu 19 października 2018 r., a na jej podstawie:

  • Całkowita wartość projektu wynosi: 110.890.509,24 PLN
  • Całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą: 98.769.749,80 PLN
  • Dofinansowanie UE (EFRR) wynosi: 59.261.849,86 PLN

Projekt będzie realizowany do dnia 30 czerwca 2021 r.

Cele projektu:

CEL OGÓLNY – Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej w finalnym zużyciu energii oraz poprawa jakości powietrza na terenie Małopolski

CEL SZCZEGÓŁOWY – Instalacja małych źródeł energii, zlokalizowanych blisko odbiorcy, zmniejszających straty przesyłowe oraz zapewniających efekt ekologiczny poprzez wzrost udziału energii odnawialnej w konsumpcji (energetyka rozproszona) oraz znacząca poprawa jakości powietrza, a w konsekwencji jakości życia na terenie 31 gmin biorących udział w projekcie partnerskim

CEL BEZPOŚREDNI – znaczące zwiększenie udziału OZE w produkcji energii elektrycznej i cieplnej w 5 841 budynkach i obiektach na obszarze 31 gmin zaangażowanych we wdrażanie projektu.

  • Liczba Partnerów: 32 (31 gmin oraz Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa)
  • Wskaźniki produktu:
  • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 3 108 sztuk
  • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 2 821 sztuk
  • Wskaźniki rezultatu:


1)    Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE –  14 319,46 MWhe/rok
2)    Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 8 765,6 MWht/rok
3)    Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) – 7 670,7 tony równoważnika CO2/rok

Partnerami projektu są:
1)    Gmina Skrzyszów
2)    Gmina Lisia Góra
3)    Gmina Żabno
4)    Gmina Tarnów
5)    Gmina Wierzchosławice
6)    Gmina Zakliczyn
7)    Gmina Ryglice
8)    Gmina Ciężkowice
9)    Gmina Tuchów
10)    Gmina Gromnik
11)    Gmina Charsznica
12)    Gmina Miechów
13)    Gmina Słaboszów
14)    Gmina Racławice
15)    Gmina Kozłów
16)    Gmina Książ Wielki
17)    Gmina Gołcza
18)    Gmina Niepołomice
19)    Gmina Wieliczka
20)    Gmina Myślenice
21)    Gmina Gdów
22)    Gmina Biskupice
23)    Gmina Kłaj
24)    Gmina Jodłownik
25)    Gmina Rabka – Zdrój
26)    Gmina Bukowno
27)    Gmina Klucze

 

 

Dnia 9 marca 2020 r. dokonano wyboru wykonawców dla 11 części postępowania na dostawę i montaż urządzeń OZE dla projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”. Od tej decyzji Komisji Przetargowej przysługiwało Wykonawcom odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). W dniach 18 i 19 marca 2020 r. wpłynęły trzy  takie odwołania do KIO, z tym, że jedno zostało zarządzeniem Prezes Urzędu zamówień Publicznych zwrócone Wykonawcy, jako zawierające braki formalne. Jednocześnie z dniem 31 marca 2020 r. zawieszona została praca KIO z powodu COVID – 19. KIO wznowiła pracę z dniem 1 czerwca 2020 r. Po 3 rozprawach odwoławczych w czerwcu 2020 r. w dniu 3 lipca 2020 r. KIO wydało orzeczenie w przedmiocie postępowania, uznające odwołania i nakazujące ponowne dokonanie wyboru Wykonawców. W chwili obecnej Komisja Przetargowa oczekuje na orzeczenie pisemne wraz z uzasadnieniem, aby mogła podjąć ostateczną decyzję o wyborze Wykonawców w ramach przetargu.

Jednocześnie Sąd Okręgowy w Krakowie, II Wydział Cywilny Odwoławczy, Postanowieniem z dnia 3 lipca 2020 r.,  oddalił wniosek firmy FlexiPower Sp. z o.o. o zabezpieczenie poprzez zakaz podpisania umowy przed rozpoznaniem skargi. Tym samym możliwe będzie podpisanie umów z wybranymi Wykonawcami po dokonaniu wyboru wykonawców  przez Komisję Przetargową zgodnie z zapadłym orzeczeniem KIO.