Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

PORZĄDEK OBRAD
XII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu  26 listopada  2019 roku – godz. 15.30

 

1.    Otwarcie XII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.    Przedstawienie porządku obrad XII sesji Rady Miejskiej.

4.    Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

5.    Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami – sprawozdanie.

6.    Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.

7.    Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Olkusz na lata 2020 – 2023.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość nr 629/2 położonej w Olkuszu przy ulicy Wspólnej (obręb Pomorzany). 
 
11.    Podjęcie uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta i Gminy  Olkusz z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.
 

12.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Olkusz.

13.    Podjęcie  uchwały w sprawie ustalenia w Olkuszu Stref Płatnego Parkowania niestrzeżonego, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego, wysokości opłat dodatkowych, oraz sposobu ich pobierania.

14.    Podjęcie  uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 

15.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad organizowania i zwrotu kosztów pogrzebu z pomocy społecznej.  


16.    Podjęcie  uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta i  Gminy Olkusz (PONE) na lata 2020-2024.


17.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

18.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty. 

19.    Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

20.     Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych Rady Miejskiej w Olkuszu oraz odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania radnych.

21.     Wolne wnioski.

22.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.