Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.4. Lokalne trasy turystyczne-spr. Umowa o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.01.04-12-0193/18-00-XVII/60/FE/19 została podpisania w dniu 8 lipca 2019 r.

W ramach projektu partnerskiego (LGD, Gmina Klucze, Gmina Olkusz, Gmina Wolbrom), któremu przewodniczy Lokalna Grupa Działania "Nad Białą Przemszą", Gmina Olkusz aplikowała do Marszałka Województwa Małopolskiego o dotację na ścieżki rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wniosek na zadanie pn: Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego, został wybrany do dofinansowania jako jeden z trzech w Województwie Małopolskim, a w subregionie Małopolski Zachodniej jako jedyny.

Tym samym, w każdej gminie stworzony zostanie szlak rowerowy dzięki dofinansowaniu UE w ramach RPO Województwa Małopolskiego w wysokości 3 134 704,46  zł dotacji na całą aplikację. Koszty całości zadania szacowane są na  6 481 546,72 zł. i obejmą na terenie gminy Olkusz utworzenie około 7,8 kilometrowej trasy ścieżki rowerowej, która poprzez drogę krajową nr 94 łączyłaby się z jedną z ośmiu tras rowerowych tj. VeloPrądnik, wchodzących w skład zintegrowanej sieci tras rowerowych w województwie małopolskim (VeloMałopolska). Trasy zostaną odpowiednio oznakowane i wyposażone w elementy małej architektury. Opracowana i wdrożona zostanie również aplikacja mobilna przeznaczona na telefony komórkowe.

 

Projekt zakłada utworzenie oraz zagospodarowanie istniejących tras rowerowych na terenie pow. olkuskiego stanowiących ¼ terenów Zachodniej Małopolski. W ramach projektu zaplanowano właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego na terenie powiatu olkuskiego w ramach gmin partnerskich, który posiada ogromny potencjał zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturalnego. Cała operacja głównie polegała będzie na wytyczeniu i oznakowaniu szlaków rowerowych, znakowaniu istniejących szlaków, ich rozbudowie, wzmożonej promocji przy włączeniu społeczności lokalnej w procesy konsultacji przebiegu nowych szlaków, stworzeniu przystanków turystycznych oraz promocji produktu turystycznego. 

Lider będzie odpowiadał za prawidłowy przebieg realizacji projektu, będzie koordynował prace poszczególnych partnerów oraz będzie reprezentował konsorcjum na zewnątrz. Każdy z partnerów będzie odpowiedzialny za realizację projektu na swoim terenie ( m.in. wytyczenie przebiegu tras wraz z projektantem, odpowiedzialność za prace odbywające się na ich terenie), partnerzy również zabezpieczą wniesienie wkładu własnego w części odpowiadającej pracom i działaniom wykonywanym na ich terenie.

W ramach Partnerstwa została zawarta umowa o partnerstwie.

 

Zakończenie realizacji projektu zaplanowane jest na grudzień 2021 r.