Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLKUSZ OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO

Nazwa sprzedającego:

Gmina Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz, NIP 637-19-98-042, REGON 276258010

Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy Mercedes – Benz VITO 115 CDI, stanowiący mienie Gminy Olkusz. Cena wywoławcza samochodu wynosi 14 000,00 zł brutto.

Dane identyfikacyjne pojazdu:

Rok produkcji: 2006

Rodzaj nadwozia: kombi (uniwersalne) 4 drzwiowe 9 osobowe

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

Złożenie oferty w terminie do 11.02.2020 r. do godz. 1000 w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, Punkt Informacyjno-Podawczy. Oferta powinna zawierać:

- imię i nazwisko lub nazwę oferenta;

- adres siedziby oferenta;

- numer PESEL lub NIP oferenta;

- datę sporządzenia oferty;

- oferowaną cenę.

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Sprzedający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Oferta na zakup samochodu - nie otwierać przed dniem 11.02.2020 r. godz. 1015”.

Pozostałe informacje:

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.02.2020 r. o godz. 1015 w Sali Konferencyjnej nr 112 Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. Jeżeli osoba, której oferta zostanie wybrana nie zgłosi się w ustalonym terminie do zawarcia umowy to jej oferta zostanie odrzucona i nastąpi ponowny wybór oferty.
  2. Samochód zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę.
  3. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta na pojazd zostanie dodatkowo przeprowadzona licytacja ustna.
  4. Gmina Olkusz nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego samochodu.
  5. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
  6. Wszelkie informacje na temat sprzedaży i oględzin samochodu można uzyskać w pok. nr 210 Wydział Administracyjny i Zamówień Publicznych, 32-300 Olkusz, Rynek 1, tel. 32 626 02 10