Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Rynek 1
ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Olkuszu przy ul. Wspólnej.

 

 1. Przedmiotem wykazu jest nieruchomość zabudowana, składająca się z działki nr 829 o powierzchni 0,0853ha, objęta księgą wieczystą nr: KW KR1O/00047850/8, położona w Olkuszu przy ulicy Wspólnej, obręb Pomorzany. Działka posiada regularny kształt, zbliżony do prostokąta, zabudowany częścią budynku portierni, usytułowanym w południowo wschodniej części działki. Budynek portierni jest własnością właściciela działki sąsiedniej o numerze 830. Z faktem tym może wiązać się roszczenie właściciela tego budynku o nabycie części  nieruchomości zajętej przez ten budynek. Na działce, w jej południowej części, na wysokości za budynkiem portierni, znajduje się ogrodzenie. Powierzchnia gruntu utwardzona warstwą betonowo - żwirową. Działka ma bezpośredni dostęp do wszystkich mediów (woda, prąd, gaz, kanalizacja) oraz bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

 

 1. Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza zatwierdzona Uchwałą Nr XXXVIII/562/2018 z dnia 30.01.2018r. ( Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 6.03.2018r., poz. 1284) działka nr ewidencyjny 829 położona w Olkuszu przy ul. Wspólnej znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „B2.P-U”- opisanym jako: „Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej”. Ponadto działka znajduje się w granicy terenu kategorii „B”- przydatności do zabudowy, w granicy starego kopalnictwa – rud srebra i ołowiu, w przypuszczalnym zasięgu starego kopalnictwa, w granicy złoża rud cynku i ołowiu Olkusz oraz w zasięgu głównego zbiornika wód podziemnych nr GZWP 454 Olkusz-Zawiercie.

 

 1. Nieruchomość wolna od obciążeń, jednakże Gmina Olkusz wyraziła Polskiej Spółce Gazownictwa Sp.z.o. zgodę na budowę przyłącza gazowego w granicy działki 829 od strony ulicy Wspólnej. Po podpisaniu umowy o udostępnienia gruntu pod inwestycje i realizacji inwestycji Gmina wyraziła zgodę na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu gazu. Nowonabywca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią umów a następnie po zakończeniu robót zobowiązany będzie do ustanowienia służebności przesyłu na zasadach określonych w umowach, co zostanie stwierdzone w umowie sprzedaży nieruchomości. Z umowami i zgromadzoną dokumentacją można zapoznać się w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem pok. 125. W zależności od terminu realizacji postanowień w/w umów, przedmiotowa nieruchomość może zostać obciążona stosowną służebnością przesyłu przed terminem przeprowadzenia przetargu lub zawarcia stosownej umowy sprzedaży.

 

 1. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 17.01.2020r.

 

 1. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 170 600zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy sześćset złotych). Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

 1. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 34 120 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące sto dwadzieścia złotych) w terminie do dnia 27.02.2020r.włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 00004868 9878 z podaniem tytułu wpłaty : „Przetarg – nieruchomość- Kompleks 3 przy ul. Wspólnej”. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

 1. Wadium wpłacone przez osoby, których oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu na konto bankowe wskazane przez oferenta.

 

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 03 marca 2020r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miasta  i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, sala narad- parter.

 

 1. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: dowodu wniesienia wadium. Osoby fizyczne – dowodu tożsamości, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym) lub z innego właściwego rejestru oraz upoważnienia udzielonego przez organ przedstawicielski, pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa i nabycia nieruchomości (w formie aktu notarialnego), małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka a w przypadku nabywania do majątku osobistego - dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami lub pisemnego oświadczenia współmałżonka, iż środki przeznaczone na nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka będącego uczestnikiem przetargu. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017r. poz.2278 z późn. zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

 

 1. Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT (23%) i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego.

 

 1. O miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego, nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem umów notarialnych oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

 

 1. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

 

 1. Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 8.00 – 15.00, pok. 125, tel. 32 6260125.