Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Rynek 1
ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości

 niezabudowanej, położonej przy ul. Wspólnej w Olkuszu.

 

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, położona w Olkuszu przy ul. Wspólnej (obręb Pomorzany i obręb Olkusz), w granicach Olkuskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, stanowiąca własność Gminy Olkusz, składająca się z działek nr:  617/38 o powierzchni 0,2380 ha, objęta księgą wieczystą nr: KW KR1O/00047850/8 i nr 741/21 o powierzchni 1,3363ha, objętej księgą wieczystą nr: KW KR1O/00040127/2. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu wynosi 1,5743ha.

 

 1. Nieruchomość niezabudowana położona w otoczeniu terenów produkcyjno-usługowych, terenów zalesionych oraz cmentarza. W bliskiej odległości znajduje się droga krajowa nr 94. W terenie działki stanowią jeden kompleks gruntów w kształcie wielokąta, niezabudowane, nieogrodzone, częściowo zakrzaczone, porośnięte drzewami, teren nierówny. Przez działki 617/38 i 741/21 przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia ze strefa oddziaływania, znacznie ograniczająca możliwość zabudowy. Dojazd do nieruchomości z drogi publicznej – ul. Wspólna poprzez szlak drożny składający się z działki nr 617/29, która stanowi własność Gminy Olkusz . Nieruchomość posiada dostęp do sieci infrastruktury technicznej: woda, energia, kanalizacja.

 

 1. Nieruchomość wolna od obciążeń, jednakże Gmina Olkusz zawarła z TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie umowy udostępnienia gruntu pod inwestycje:

 

a)    w celu przeprowadzenia prac budowlanych, polegających na budowie i umieszczeniu urządzeń przesyłowych w postaci linii kablowej w ramach realizowanej inwestycji p.n. „Modernizacja linii napowietrznej na terenach leśnych. Przebudowa linii napowietrznej 20kV GPZ Olkusz - OFNE na linię kablową ”,

b)    w celu przeprowadzenia prac budowlanych polegających na budowie i umieszczeniu urządzeń przesyłowych w postaci ziemnego kabla energetycznego średniego napięcia (SN) wraz z rurociągiem kablowym dla sterowniczego kabla światłowodowego, w których Gmina, Olkusz po zakończeniu robót zobowiązała się do ustanowienia służebności przesyłu m.in. na części działki nr 741/21.

Nowonabywca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią umów a następnie po zakończeniu robót zobowiązany będzie do ustanowienia służebności przesyłu na zasadach określonych w umowach, co zostanie stwierdzone w umowie sprzedaży nieruchomości. Inwestycja została zrealizowana w terenie. Gmina oczekuje dokumentacji powykonawczej od Inwestora, która jest niezbędna do ustanowienia służebności przesyłu. Z umowami i zgromadzoną dokumentacją można zapoznać się w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem pok. 125. W zależności od terminu realizacji postanowień w/w umów, przedmiotowa nieruchomość może zostać obciążona stosowną służebnością przesyłu przed terminem przeprowadzenia przetargu lub zawarcia stosownej umowy sprzedaży.

 

 1. Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza :

a)    działka nr 617/38 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „B3.P-U” – opisanym jako: „tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej”. Ponadto nieruchomość znajduje się w terenie kategorii „B” przydatności do zabudowy, w przypuszczalnym zasięgu starego kopalnictwa, w granicy starego kopalnictwa rud srebra i ołowiu, w granicy złoża rudy cynku i ołowiu Olkusz, w granicy strefy sanitarnej od cmentarza 150 m.

b)    działka nr 741/21 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „B3.P-U” – opisanym jako: „tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej”. Ponadto nieruchomość znajduje się w terenie kategorii „B” przydatności do zabudowy, w przypuszczalnym zasięgu starego kopalnictwa, w granicy starego kopalnictwa rud srebra i ołowiu, w granicy złoża rudy cynku i ołowiu Olkusz, w granicy strefy sanitarnej od cmentarza 50m i 150 m. Przez działkę nr 741/21 przebiega sieć napowietrzna wysokiego napięcia 110 kV ze strefą oddziaływania, w południowo-wschodniej części działki przebiega podziemna sieć energetyczna eS, co wiąże się z obowiązkiem uzgodnienia zamierzenia inwestycyjnego z administratorem linii energetycznych.

 

 1. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków m. Olkusza, prowadzoną przez Starostę Olkuskiego działka nr 741/21 o pow. 1,3363 ha stanowi użytki „LsVI”, (las) zgodnie z art. 37a ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach ( Dz. U. z 2015r. poz. 2100 z późn. zm. ) - w przypadku sprzedaży przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, niestanowiącego własność Skarbu Państwa gruntu:

a)    oznaczonego jako las w ewidencji gruntów i budynków, lub

b)    przeznaczonego do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub

c)    o którym mowa w art. 3 , objętego uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust.3.

 

Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu. Działka nr 741/21 stanowi użytek leśny, przed przystąpieniem do zabudowy wymagane jest uzyskanie zgody na wyłączenie tego gruntu z produkcji leśnej (decyzja Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Katowicach).

 

 1. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 17.01.2020r.

 

 1. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 980 000 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych). Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

 1. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości  196 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) w terminie do dnia 02.04.2020r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878 z podaniem tytułu wpłaty : przetarg – nieruchomość II przy ul. Wspólnej Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

 1. Wadium wpłacone przez osoby, których oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu na konto bankowe wskazane przez oferenta.

 

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 07 kwietnia 2020r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, sala narad- parter.

 

 1. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: dowodu wniesienia wadium, osoby fizyczne -dowodu tożsamości, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym) lub z innego właściwego rejestru oraz upoważnienia udzielonego przez organ przedstawicielski, pełnomocnicy–pełnomocnictwo do uczestnictwa i nabycia nieruchomości (w formie aktu notarialnego), małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego–pisemną zgodę współmałżonka a w przypadku nabywania do majątku osobistego-dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami lub pisemnego oświadczenia współmałżonka, iż środki przeznaczone na nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka będącego uczestnikiem przetargu. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r. poz.2278 z późn. zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.
   
 2. Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT (23%) i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego.

 

 1. O miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego, nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem umów notarialnych oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

 

 1. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

 

 1. Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 8.00 – 15.00, pok. 125, tel. 32 6260125.