Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Jaką inwestycję GAZ-SYSTEM realizuje na terenie gminy?

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jako inwestor realizuje na terenie Olkusza budowę strategicznego gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy 1000 mm relacji  Pogórska Wola – Tworzeń na odcinku II Pałecznica – Braciejówka i odcinku III Braciejówka – Tworzeń. Gazociąg ten po wybudowaniu będzie stanowił istotny element korytarza gazowego Północ – Południe. Korytarz gazowy składa się z wielu gazociągów krajowych oraz z dwukierunkowych, międzysystemowych połączeń gazowych.

 

Trasa gazociągu Pogórska Wola – Tworzeń o długości 168 km przebiegać będzie przez trzy województwa:

 • województwo małopolskie w gminach: Skrzyszów, Tarnów, Lisia Góra, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Olesno, Gręboszów, Pałecznica, Radziemice, Słomniki, Iwanowice, Gołcza, Trzyciąż, Olkusz, Klucze, Bolesław.
 • województwo świętokrzyskie w gminach: Opatowiec, Bejsce, Kazimierza Wielka, Skalbmierz.
 • województwo śląskie w gminach: Sławków, Dąbrowa Górnicza.

 

Budowa gazociągu została podzielona na trzy odcinki realizacyjne:

 • Odcinek I: Pogórska Wola – Pałecznica o długości ok. 78 km
 • Odcinek II: Pałecznica – Braciejówka o długości ok. 56 km
 • Odcinek III: Braciejówka – Tworzeń o długości ok. 34 km .

Wykonawcą robót budowalnych na odcinku I i II jest firma Stalprofil S.A., natomiast odcinek III buduje firma IDS-BUD S.A.

Na terenie Olkusza gazociąg będzie miał ogółem długość 9 404 metry, w tym:

 • 1 047 m na odcinku II Pałecznica – Braciejówka
 • 8 357 m na odcinku III Braciejówka – Tworzeń.

Jak wygląda proces budowy gazociągu – etapy realizacji prac?

Prace w terenie rozpoczyna się od protokolarnego opisu stanu nieruchomości i geodezyjnego wytyczenia pasa montażowego. W następnej kolejności prowadzone jest saperskie rozpozna­nie trasy gazociągu, wycinka drzew i krzewów, wykonanie badań archeologicznych, zdjęcie warstwy humusu, rozmiesz­czenie rur wzdłuż pasa montażowego i wykonanie wykopu. Po zespawaniu odcinków gazociągu, następuje jego ułożenie w wykopie i zasypanie.

Po zakończeniu robót wykonuje się rekultywację gruntu zaję­tego na potrzeby realizacji inwestycji.

Gaz System

Gaz System

Przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie gazociąg podlegać będzie próbom ciśnieniowym: wytrzymałości, szczelności i próbom specjalnym wykonywanym przy udziale Urzędu Dozoru Technicz­nego, a także odbiorowi technicznemu oraz odbiorowi końcowemu po nagazowaniu i rozruchu.

Ze względów technologicznych oraz w celu zmniejszenia oddzia­ływania na środowisko naturalne, budowa gazociągu prowadzona będzie z wykorzystaniem technik bezwykopowych.

Gaz System

Na terenie Olkusza wykonawca robót budowalnych metodami bezwykopowymi  przekroczy drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie, linie kolejowe oraz linie  energetyczne WN.

Gaz System

Gaz System

Gaz System

Planowane zakończenie realizacji inwestycji i oddanie do użytkowania wybudowanego gazociągu to listopad 2021 r.

Jaki jest cel budowy gazociągu?

Budowa gazociągu jest kluczowym projektem związanym z rozwojem polskiego systemu przesyłowego gazu, a jej podstawowym celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz zapewnienie możliwości dywersyfikacji źródeł dostaw gazu do Polski. Aktualnie trwa największy w historii Polski program rozbudowy systemu gazociągów przesyłowych. W latach 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski.

Jakie są korzyści z inwestycji dla regionu?

Inwestycje to szansa na rozwój gospodarczy regionu w wielu obszarach. Nowe gazociągi zwiększą przede wszystkim przepustowość systemu przesyłowego. Dzięki temu GAZ-SYSTEM będzie mógł zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na przesył gazu ziemnego zarówno do sieci gazociągów dystrybucyjnych, jak i do odbiorców przemysłowych. Jest to szczególnie ważne w związku z zainteresowaniem podmiotów gospodarczych przyłączeniem się do sieci gazowej, a także w aspekcie zapewnienia dostaw gazu do wdrażania programów w miastach i gminach, dla których kluczowym celem jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Ważną korzyścią dla społeczności lokalnej będzie corocznie odprowadzany przez
GAZ-SYSTEM podatek od nieruchomości w wysokości 2% wartości budowanej infrastruktury przesyłowej zlokalizowanej na terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu, którą można będzie przeznaczyć na potrzeby społeczności lokalnych.

Kiedy wypłacane będzie odszkodowanie?

Odszkodowanie zostanie wypłacone po zakończeniu budowy gazociągu na podstawie decyzji administracyjnej wojewody śląskiego określającej wysokość odszkodowania.

W momencie zakończenia prac na danej działce sporządzony zostanie tzw. protokół końcowy, określający stan nieruchomości po przeprowadzeniu wszystkich robót. GAZ-SYSTEM, po zakończeniu budowy przekazuje właściwemu wojewodzie protokoły z opisu nieruchomości wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania odszkodowawczego. Wysokość odszkodowania zostanie ustalona na podstawie operatów szacunkowych oraz innych dokumentów zgromadzonych w ramach postępowania odszkodowawczego. Operaty szacunkowe są sporządzane przez niezależnych rzeczoznawców majątkowych powoływanych przez wojewodę. Na zakończenie postępowania odszkodowawczego Wojewoda wyda decyzję określającą wysokość odszkodowania. GAZ-SYSTEM będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości w terminie 14 dni od dnia, w którym przedmiotowa decyzja stanie się ostateczna.

Od­szkodowanie będzie obejmowało:

 • rekompensatę za szkody fizyczne, tj. m.in.
  • utracone uprawy, brak możliwości pro­wadzenia upraw w pasie zajętym przez wykonawcę robót,
  • obniżenie plonowania w kolejnych latach po zakończeniu inwestycji,
  • zwrot części podatku od nieruchomości oraz zwrot utraconych dopłat obszarowych i z tytułu prowa­dzenia programów rolno-środowiskowych,
  • w przypadku dzierżawy (gruntów ANR, gminnych lub Skarbu Państwa) – zwrot czynszu dzierżawnego za okres zajęcia nieruchomości.
 • rekompensatę za szkody prawne, tj. m.in.
  • wartość ograniczenia w sposobie korzysta­nia z nieruchomości w strefie kontrolowanej,
  • zmniejszenie wartości nieruchomości bę­dące wynikiem posadowienia gazociągu,
  • rekompensata za ograniczenia powstałe w wyniku oznakowania gazociągu

Jakie będą utrudnienia dla mieszkańców w związku z budową gazociągu?

Utrudnienia dla mieszkańców związane z procesem budowy mają charakter tymczasowy. Przed rozpoczęciem prac budowalnych wykonawca robót rozwozi samochodami rury niezbędne do budowy gazociągu. Transport rur o długości 16 m i średnicy 1000 mm odbywa się drogami lokalnymi, a następnie już wzdłuż pasa montażowego. Następnie prace budowalne wykonawca robót budowalnych prowadzi w określonym obszarze stanowiącym pas montażowy. Szerokość pasa montażowego to maksymalnie 36 metrów na terenach obejmujących grunty orne, łąki, pastwiska, nieużytki oraz maksymalnie 28 metrów na terenach leśnych. Wykonawca robót ma obowiązek zapewnić dojście i dojazd do działek, budynków i urządzeń z nimi związanych w trakcie wykonywania prac.

Gaz System

Po zakończeniu robót budowlano-montażowych, wykonawca robót jest zobowiązany do zrekultywowania gruntu zajętego na potrzeby realizacji inwestycji oraz sporządzenia protokołu odbioru nieruchomości, który powinien podpisać właściciel nieruchomości.

Szkody poza pasem montażowym

W przypadku szkód, które powstały poza tym pasem montażowym gazociągu – wykonawca  robót budowlanych – IDS-BUD S.A. jest zobowiąza­ny zrekompensować szkody bezpośrednio wobec właścicieli działek. Wojewoda wyda decyzję administracyjną o wysokości odszkodowania za szkody powstałe z tytułu budowy gazociągu w pasie montażowym określonym w decyzji lokalizacyjnej.

Bezpieczeństwo podczas budowy i eksploatacji gazociągu

W trosce o bezpieczeństwo i niezawodność przesyłu gazu oraz wymagania ochrony środowiska GAZ-SYSTEM podczas realizacji każdej inwestycji stosuje nowoczesne i sprawdzone technologie. Spółka wykorzystuje przy tym najlepszej jakości materiały oraz najnowocześniejsze systemy zabezpieczeń.

Przy budowie gazociągu zostaną zastosowane rury stalowe o zwiększonej wytrzymałości, a także specjalna izolacja i zabez­pieczenie antykorozyjne. Przez cały okres realizacji inwestycji będzie zapewniony profesjonalny nadzór inwestorski, archeolo­giczny i przyrodniczy, który będzie czuwał nad poprawnością wykonania inwestycji pod kątem technologii, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Po wybudowaniu gazociągu, dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz utrzymania należytego stanu technicznego sieci przesyłowej, wykonywanych jest szereg czynności eksploatacyjnych, m.in.:

 • działania prewencyjne w postaci kontroli stref oraz trasy gazociągów z ziemi i powietrza przy użyciu śmigłowca,
 • badania i pomiary w czynnej ochronie przeciwkorozyjnej,
 • wewnętrzne czyszczenie i badanie gazociągów za pomocą tłoków inteligentnych,
 • przeglądy i konserwacja elementów sieci przesyłowej,
 • wycinka krzewów i samosiejek w obszarze strefy kontro­lowanej.

Gaz System

Oprócz powyższych prac eksploatacyjnych monitorowane są zdalnie w sposób ciągły parametry gazociągu, a w razie jakichkol­wiek zakłóceń w pracy sieci przesyłowej reaguje całodobowe Gazowe Pogotowie Techniczne.

Po zakończeniu budowy strefa kontrolowana gazociągu zajmie tylko 12 metrów szerokości po 6 metrów od osi gazociągu. W strefach kontrolowanych nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania.

Jaka jest podstawa prawna?

Inwestycje realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r., poz. 1554) tzw. „specustawa gazowa”

GAZ-SYSTEM przed przystąpieniem do budowy gazociągów uzyskał decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji oraz decyzje o pozwoleniu na budowę.

Inwestor

Za realizację tego projektu odpowiada Operator Gazociągów Przesy­łowych GAZ-SYSTEM S.A., spółka Skarbu Państwa o znaczeniu strategicz­nym dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Firma jest odpowiedzialna za bezpieczny transport gazu ziemnego i zarządzanie krajowym systemem przesyłowym. GAZ-SYSTEM decy­zją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki został wyznaczony operatorem systemu przesyłowego gazu na terenie Polski.

GAZ-SYSTEM to doświadczony inwestor, który w ostatnich latach wybudował ponad 1200 km nowych gazociągów przesyłowych. W ramach obecnego programu inwestycyjnego do 2025 r. spółka planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w całej Polsce.

Wsparcie z Unii Europejskiej

Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała inwestycji status „Projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowa­nia” („Project of Common Interest”) i podtrzymała go w kolejnych wykazach publikowanych co dwa lata.

Budowa gazociągu jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 2014 - 2020.