Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

 

Stosownie do art. 71 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2020 r. poz. 283/, art. 49 i art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm./, w oparciu o upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy w Olkuszu zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa istniejącej stacji paliw płynnych w Olkuszu przy ul. Długiej na działkach nr ew. 775/58 i 755/29”–na wniosek p. Łucji Dąbrowskiej – działającej z upoważnienia TRANS-OIL Hurtownia Paliw Ciempka Tomasz, Poręba Górna 62, 32-340 Wolbrom.

Przedmiotowy wniosek został zamieszczony pod numerem SE.604.6.2020 w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Biuletynie Informacji Publicznych Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

Ponadto zawiadamiam o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE Zarząd Zlewni w Katowicach o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia jw.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi pok. 324 w godz. pracy Urzędu tj. w poniedziałki w godz. 700-1700 oraz od wtorku do piątku w godz. 700-1500.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni tj. od 05.03.2020 r. do 19.03.2020 r.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych, stron postępowania.

 

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, 32-300 Olkusz Rynek 1.
  2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu jest Jarosław Cieślik, 32-300 Olkusz, Rynek 1, pok. 209, tel. 32 626 02 09, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..
  3. Pana/Pani dane są przetwarzane w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach / Ewidencja danych o dokumentach zawierających informacje  o środowisku i jego ochronie (rejestr) - art. 6 ust. 1 lit. c przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2020 r. poz. 283/, Ustawa z dn.14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2020 r. poz. 256/.
  4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej – BE 10.
  6. Posiada Pan/Pani prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania.
  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z art. 74 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

Łukasz Rychlewski

Zastępca Burmistrza