Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Projekt „Rozbudowa budynku OSP wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne w Gorenicach w gminie Olkusz - zadania 6.1, 6.2, 6.3 w GPR.” 

Wartość projektu: 3 605 140,06zł

Kwota dofinansowania: 2 558 391,33 

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – umowę o dofinansowanie pomiędzy Gminą Olkusz a Zarządem Województwa Małopolskiego zawarto w dniu 14 kwietnia 2020 r.

 

Zgodnie z celem osi priorytetowej, celem projektu jest ograniczenie problemów społecznych - istnienie zdegradowanych, zaniedbanych i odizolowanych obszarów, na których często występuje zjawisko wykluczenia społecznego, powoduje konieczność podjęcia działań służących poprawie spójności społecznej i terytorialnej. W tym celu przewiduje się przeprowadzenie kompleksowej rewitalizacji zarówno infrastrukturalnej polegającej na rozbudowie budynku OSP wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne w Gorenicach w Gminie Olkusz, jak i rewitalizacji społecznej, ponieważ na terenie nowo-zorganizowanym prowadzone będą (min. przez MOSiR w Olkuszu, LKS Leśnik Gorenice, OSP, Koło Gospodyń Wiejskich oraz przedsiębiorstwa, które zostały ulokowane na zrewitalizowanym obszarze) zajęcia integracyjne zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami. Realizacja projektu ma na celu wyprowadzenie zidentyfikowanego obszaru z sytuacji kryzysowej poprzez wzmocnienie potencjału placówek, które będą świadczyły bardziej zróżnicowane usługi społeczne oraz aktywizację gospodarczą tych terenów (ulokowanie działalności gospodarczej-3szt.) Obszar ten poprzez nadanie mu nowych funkcji oraz przywrócenie funkcji, jakie pełnić powinien zgodnie ze swoją specyfiką, tworzył będzie korzystne warunki do ich dalszego trwałego rozwoju.

 

Projekt zakłada wykonanie 3 obiektów inwestycyjnych wraz z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych.

I- stworzenie strefy rekreacyjnej przy budynku szkoły od strony północnej w postaci elementów małej architektury, jak krąg ogniskowy z ławkami, koszami na śmieci oraz zacienione miejsce odpoczynku dla dzieci przy placu zabaw od strony południowej (drewniana altana).

Wykonane zostanie także ogrodzenie oraz ciągi piesze.

Przewidziano nowe nasadzenia drzew.

II - zagospodarowanie terenu przy stadionie sportowym, z wydzieleniem miejsca pod siłownię zewnętrzną wraz z urządzeniami, nowa nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego oraz nowa infrastruktura sportowa, w tym: bramki aluminiowe, słupki do siatkówki, słupki do tenisa

oraz kosze do koszykówki. Inwestycja obejmuje również rozbudowę oświetlenia całego terenu rekreacyjnego i budowę ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego, chodnik, monitoring.

III - rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku oraz instalacji wewnętrznych remizy OSP w Gorenicach wraz z częściową rozbiórką istniejącego budynku. Rozbudowa zakłada powstanie drugiego segmentu, co powiększy salę spotkań/zabaw i pozwoli na wprowadzenie do obiektu nowych funkcji m.in. świetlicy dla Koła Gospodyń Wiejskich oraz świetlicy dla młodzieży.

Realizacja projektu będzie miała wysoki wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy obszaru, przełoży się na poprawę jakości życia mieszkańców–możliwość organizacji zajęć i czasu wolnego, a tym samym wzmocnienie więzi społecznych. Przyczyni się do realizacji celu działania poprzez wzmocnienie potencjału placówek  świadczących zróżnicowane usługi społeczne. Dzięki realizacji inwestycji umożliwione zostanie prowadzenie rewitalizacji społecznej–powstaną dostosowane do potrzeb miejsca spotkań (ogólnodostępne obiekty) rozwijające pasje i zainteresowania mieszkańców.

Realizacja projektu wpłynie na rozwój gospodarczy-założenie działalności (3podmioty), która

pozwoli na rozszerzenie oferty łączącej mieszkańców, rozwijającej kreatywność dzieci i ich rodzin (organizacja imprez okolicznościowych, kulturalnych i muzycznych), wzbogacenie oferty sportowej – umożliwi integrację międzypokoleniową. Poprzez wsparcie działań edukacyjnych nastąpi rozwój kapitału ludzkiego. Zastosowane rozwiązania techniczne zwiększą bezpieczeństwo mieszkańców oraz funkcjonalność obiektów użyteczności publicznej. Rozwiązania projektu będą budować i wzmacniać tożsamość miejsc, będą odpowiedzią na zgłoszone potrzeby. W oparciu o produkty projektu(boiska sportowe, rozbudowany budynek remizy OSP oraz teren przy SP)odbywały się będą działania polegające na prowadzeniu programu dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych i starszych, pracy streetworkera w ramach projektu „Blok, podwórko, kamienice - a gdzie podziały się świetlice”. Projekt w wyraźny sposób podniesie estetykę przestrzeni publicznej -poprawi dostępność i

efektywne zagospodarowanie. Z wykonanej ogólnodostępnej infrastruktury będą mogły korzystać wszystkie osoby bez względu na różnego rodzaju dysfunkcje rozwojowe. Wszystkie elementy zaplanowano tak, by zniwelować wszelkie bariery w dostępności i zwiększyć możliwość korzystania z nich, co wpłynie na poprawę jakości życia jednocześnie zacieśniając istniejące więzi społeczne. Planowana inwestycja przyczyni się do poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych na danym terenie.