Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 28 kwietnia 2020 roku - godz.15.30

 1. Otwarcie XV sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad XV sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami – sprawozdanie.
 6. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.
 7. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olkusz w 2020 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 595/11, położoną w Olkuszu przy ulicy Długiej (obręb Pomorzany).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 w Olkuszu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Gminnego Programu Wspierania Rodziny Miasta i Gminy Olkusz na lata 2020 – 2022”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których zastosowano ekologiczne źródło ciepła – wniosek Klubu Radnych ODNOWA.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Kosmolowie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do składu Olkuskiej Rady Seniorów II kadencji.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały określającej zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego na rok 2020.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2020 rok.
 17. Podjęcie w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/163/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 19. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych Rady Miejskiej w Olkuszu oraz odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.