Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

W związku z występowaniem na terenie województwa małopolskiego III stopnia zagrożenia pożarowego w lasach w celu uniknięcia niepowetowanych strat środowiska naturalnego w wyniku mogącego powstać pożaru, apelujemy o rozwagę, rozsądek oraz zastosowanie się do niżej wymienionych zasad podczas przebywania na obszarach leśnych.

Aby uniknąć pożarów w lasach apelujemy do wszystkich przebywających na tych terenach o przestrzegania podstawowych zasad:

1.    W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest:
       1. rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi,
       2. wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
       3. palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

2.    W parkach narodowych poruszajmy się tylko po wyznaczonych szlakach. Wcześniej jednak należy dowiedzieć się o stopniu zagrożenia pożarowego lasu, jaki obowiązuje w danym dniu i dostosować się do niego - być może ogłoszono zakaz wstępu do lasu.

3.    Nie wchodźmy na uprawy leśne i do młodników o wysokości do 3 m.

4.    Poruszajmy się pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi tylko drogami oznakowanymi drogowskazami.

5.    Zapamiętajmy, co określają stopnie zagrożenia pożarowego w lasach:
       1.  0 - brak zagrożenia,
       2.  I - zagrożenie małe,
       3.  II - zagrożenie duże; bądź ostrożny,
       4.  III - zagrożenie katastrofalne; nie wolno rozpalać ognisk nawet w miejscach wyznaczonych.

 

Zwróć uwagę, czy nie ma zakazu wstępu do lasu

Największe zagrożenie pożarowe na obszarach leśnych powodowane są przez osoby korzystające z letniego wypoczynku na tych obszarach, rekreacji oraz przez osoby zbierające owoce runa leśnego. Zagrożenie pożarowe lasów jest związane   z nagminnym naruszaniem przepisów przeciwpożarowych, a przede wszystkim  z używaniem ognia otwartego w lasach, to jest paleniem papierosów, ognisk, użytkowaniem grilli, w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Ponadto pożary lasów powstają w wyniku wyrzucania niedopałków papierosów z przejeżdżających przez tereny leśne samochodów.

Podatność lasów na pożar zależy przede wszystkim od warunków pogodowych. Wpływają one na wilgotność ściółki, której spadek poniżej 28% znacznie zwiększa podatność na zapalenie ściółki. Las jest doskonałym materiałem palnym. Jednak, aby powstał pożar potrzebne jest źródło ognia.

 

To człowiek odpowiada za ponad 90% pożarów lasów

Umyślne podpalenia, wczesnowiosenne wypalanie roślinności, nieostrożność ludzi to tylko niektóre przyczyny pojawienia się ognia w lesie. Większość pożarów występuje przy najwyższym III stopniu zagrożenia pożarowego lasu. Z reguły mają one charakter powierzchniowy, pali się poszycie leśne, zarośla i pojedyncze drzewa. Utrzymujące się wysokie temperatury powodują wysychanie ściółki i roślinności dna lasu. 

W przypadku utrzymującego się katastrofalnego zagrożenia pożarami, występującego najczęściej w okresie wakacyjnym, wprowadzane są okresowe zakazy wstępu do lasu. Wystąpienie 5 dniowego okresu, w którym wilgotność ściółki mierzona o godz. 9.00 jest niższa od 10% nadleśniczy, dyrektor parku narodowego wprowadza zakaz wstępu do lasu. Podstawą do wprowadzenia zakazu są określane codziennie prognozy zagrożenia pożarowego lasu. Informacja o zakazach podawana jest przy pomocy ogłoszeń umieszczanych w terenie zagrożonym, w lokalnych mediach,  a także na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych - http://www.lasy.gov.pl/

 

Ważne linki