Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

niezabudowanej, składającej się z działek nrnr 5560,5562 i 5565 położonych w Olkuszu w rejonie

ul. Księdza Kanonika Stanisława Gajewskiego,  przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

 

1. Przedmiotem wykazu jest nieruchomość niezabudowana, składająca się z działek nrnr:  5560, 5562 i 5565 o łącznej powierzchni: 9122m2 ( tj. dz. nr 5560 o pow. 3522 m2, dz. nr 5562 o pow. 4030 m2 i dz. nr 5565 o pow. 1570m2), położonych w Olkuszu w rejonie ul. Księdza Kanonika Stanisława Gajewskiego, stanowiąca własność Gminy Olkusz (objęta księgami wieczystymi nr: KR1O/00068525/4 i KR1O/00050224/5).

Nieruchomość położona jest w pośredniej strefie miasta, ma regularny kształt (zbliżony do prostokąta), posiada możliwość dostępu do infrastruktury technicznej. Dostęp do drogi publicznej - ul. Księdza Kanonika Stanisława Gajewskiego za - pośrednictwem wydzielonego, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ciągu komunikacyjnego, oznaczonego symbolem „1.KDD” – opisanym jako: „Teren drogi dojazdowej” (z zachowaniem ciągłości cieku Witeradówki), składającego się z działek stanowiących własność Gminy Olkusz.

W terenie istnieje przepust wodny (przepust trzykanałowy z rur PCV o średnicy ok.600 mm każdy, który należy uznać za tymczasowy, nie spełniający warunków technicznych, dlatego też na mocy art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, obowiązek przebudowy w/w przepustu wodnego (lub budowy obiektu mostowego) ciążyć będzie na inwestorze prywatnym, bowiem wykonanie tych robót spowodowane będzie realizacją jego inwestycji (niedrogowej) - w terminie do 36 miesięcy od dnia podpisania aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu.

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po wschodniej stronie ul. Biema (aktualnie ul. Księdza Kanonika Stanisława Gajewskiego) w Olkuszu, zatwierdzoną Uchwałą Rady Miejskiej w Olkuszu Nr L/551/2010 z dnia 31 sierpnia 2010r.:

działka nr 5560 położona jest w terenie oznaczonym symbolem:

- „2.MN”- opisanym jako: „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”,

- „10.ZP”- opisanym jako: „Tereny zieleni urządzonej”.

Ponadto działka ta znajduje się w granicy terenu górniczego ZGH Bolesław (informacja planistyczna), częściowo w granicy obszaru narażonego na niebezpieczeństwo powodzi (informacja planistyczna). Działka z możliwością zabudowy w formie wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej.

Przeznaczenie podstawowe: tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, w tym obiektami gospodarczymi  i garażami oraz urządzeniami sportowo - rekreacyjnymi, służącymi obsłudze mieszkańców i obiektami małej architektury.

Przeznaczenie dopuszczalne: tereny usług komercyjnych związanych z wyżej wymienioną funkcją mieszkaniową w tym: usługi handlu, gastronomii, rzemiosła, wytwórczości, tereny infrastruktury technicznej, tereny urządzeń transportu samochodowego - parkingi, oraz tereny zieleni urządzonej – ogrody.

Działki nr 5562, 5565 położone są w terenie oznaczonym symbolem:

- „4.MN” opisanym jako: „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.

Ponadto działka ta znajduje się w granicy terenu górniczego ZGH Bolesław (informacja planistyczna), częściowo w granicy obszaru narażonego na niebezpieczeństwo powodzi (informacja planistyczna). Działka z możliwością zabudowy w formie wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej.

Przeznaczenie podstawowe: tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, w tym obiektami gospodarczymi i garażami oraz urządzeniami sportowo- rekreacyjnymi, służącymi obsłudze mieszkańców i obiektami małej architektury.

Przeznaczenie dopuszczalne: tereny usług komercyjnych związanych z wyżej wymienioną funkcją mieszkaniową w tym: usługi handlu, gastronomii, rzemiosła, wytwórczości, tereny infrastruktury technicznej, tereny urządzeń transportu samochodowego - parkingi, oraz tereny zieleni urządzonej – ogrody.

 

2. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży  w drodze przetargu.

3. Cena nieruchomości wynosi netto : 1 100 000 zł  ( słownie: jeden milion sto tysięcy złotych).

4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje  pierwszeństwo jej nabycia  stosownie  do art. 34 ust. 1  pkt. 1 i 2  Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami – upływa  z dniem 25.06.2020r.