Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

PORZĄDEK OBRAD

XVI sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 16 czerwca 2020 roku – godz. 15:30

 1. Otwarcie XVI sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 4. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami – sprawozdanie.
 6. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.
 7. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.
 8. Raport o stanie Gminy Olkusz za rok 2019.
 9. Debata nad raportem o stanie Gminy Olkusz za 2019 rok radnych Rady Miejskiej w Olkuszu oraz mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz za rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz za 2019 rok.
 11. Uchwała Nr S.O.XIV/423/49/20 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Olkusz na dzień 31 grudnia 2019 r.
 12. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 maja 2020 roku dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za rok 2019.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Olkusz sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za 2019 rok.
 14. Wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz za 2019 rok.
 15. Uchwała Nr S.O.XIV/424/12/20 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu odnośnie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz za 2019 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za rok 2019.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Olkusz.
 18. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych Rady Miejskiej w Olkuszu oraz odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.