Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Zgodnie z art. 19 ust. 1 punkt 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku  o powszechnym spisie rolnym w 2020 (Dz. U.  z 2020 poz. 1728) podaje do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego PSR 2020, który odbędzie się w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie Gminy Olkusz.

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r., naboru na kandydatów  na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:

 

  1. Pełnoletnich.
  2. Zamieszkałych na terenie gminy Olkusz.
  3. Posiadających co najmniej średnie wykształcenie, posługujących się językiem polskim w mowie i piśmie.
  4. Nie skazanych prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w art. 20 ust. 2, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to musi zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

 

Ze względu na to, że rachmistrz terenowy będzie realizował wywiady przy pomocy urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie przeznaczone do przeprowadzania spisu,  kandydat  na rachmistrza powinien dodatkowo posiadać co najmniej podstawowe umiejętności posługiwania  się takimi urządzeniami.

 

Wnioski wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego pisma wraz z podpisana klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych należy składać w dniach od 15 czerwca do dnia 8 lipca 2020 r. na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu lub przesłać na adres: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz.

 

O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu do tut. Urzędu.

 

Tel. 32 626 01 74 lub 32 626 01 67

 

Gminny Komisarz Spisowy

 

 

Wniosek - zgłoszenie kandydatury na rachmistrza