Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

 

INFORMACJA

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

dotycząca składania uwag do wyłożonych do publicznego wglądu projektów:

 

1) zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz – zmiana nr 23,

2) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żurada,

3) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podlesie Rabsztyńskie – Troks – Braciejówka,

4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części Zedermana,

5) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zimnodół,

6) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiek,
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko,

oraz

7) uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Miasta i Gminy Olkusz obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

 

W związku ze zmianą ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) w zakresie dodania art. 8c i 8d ust. 1 oraz zmiany brzmienia art. 18, informuje się, że uwagi dotyczące wyżej wymienionych dokumentów wykładanych do publicznego wglądu mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Olkusz na stronie: www.bip.malopolska.pl/umigolkusz, w tym w sposób określony w Ogłoszeniu i Obwieszczeniu Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Uwagi mogą być również składane podczas dyskusji publicznej na formularzach przygotowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu.