Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

PORZĄDEK OBRAD

XVII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 14 lipca 2020 roku – godz. 15.30

(sesja odbędzie się w sali widowiskowej w Miejskim Ośrodku Kultury ul. Francesco Nullo 29, 32-300 Olkusz)

 


1.    Otwarcie XVII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.    Przedstawienie porządku obrad XVII sesji Rady Miejskiej.

4.    Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

5.    Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami – sprawozdanie.

6.    Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.

7.    Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji Stop zagrożeniu zdrowia i życia złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej”).

10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2020 rok.

11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/163/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz (z późn. zm.).

12.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

13.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania niestrzeżonego i wysokości opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego oraz określenia wysokości i sposobu pobierania opłat dodatkowych.

14.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Olkusz na rok szkolny 2020/2021.

15.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/78/2019 z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olkusz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

16.    Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Miasta i Gminy Olkusz.

17.    Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego na realizację programów zdrowotnych.

18.    Podjęcie uchwały w sprawie wartościowej zamiany nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

19.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej.

20.    Podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olkuszu.

21.    Podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorenicach.

22.    Podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku.

23.    Podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żuradzie.

24.    Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zedermanie.

25.    Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku.

26.    Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego przy drodze gminnej nr K 120 202 w Olkuszu ul. Jasna.

27.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminów korzystania z obiektów zlokalizowanych na terenie „Dolinki” na Osiedlu Młodych w Olkuszu.

28.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Miasta i Gminy Olkusz na lata 2019 – 2034”.

29.    Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gorenice – Zawada.

30.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych po południowej stronie linii kolejowej w Olkuszu.

31.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian osobowych w komisjach Rady.

32.    Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych Rady Miejskiej w Olkuszu oraz odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania radnych.

33.    Wolne wnioski.

34.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu