Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Logotypy

W olkuskim magistracie rozstrzygnięto przetarg na realizację kompleksowego zagospodarowania terenu wokół stawu przy ul. Nullo (wraz z terenem Starego Cmentarza). Zostało ono wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji, dzięki czemu Gmina Olkusz uzyskała wsparcie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

- Przystępując do Gminnego Programu Rewitalizacji, cieszyliśmy się mocno ze środków, które pozyskaliśmy na realizację tak ważnych inwestycji. Przypomnę, że wartość wszystkich zadań, realizowanych w różnych częściach miasta, to 26 mln złotych, z czego 17,5 mln złotych pokryje dofinansowanie. Wiedzieliśmy również, że tak duże zaangażowanie środków w tak krótkim czasie będzie wyzwaniem. Szeroki zakres prac pozwala nam diametralnie zmienić Srebrne Miasto. Wszystko z myślą o mieszkańcach – mówi Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Stary Cmentarz, wokół drzewa, kamienne nagrobki.

Wykonawcą inwestycji przy Starym Cmentarzu i stawie Tomsi, na zlecenie władz gminy, będzie firma Leszek Wcisło J&R Roboty Ziemne ze Skawiny. Przy stawie zostanie wykonana ścieżka rowerowa i chodniki, a także zamontowane elementy małej architektury, czyli ławeczki i kosze na śmieci. Na cmentarzu powstaną utwardzone alejki.  Zakres inwestycji obejmuje także remont kamiennych murów cmentarnych i bram. Planowane jest oświetlenie terenu – na 14 słupach zostaną zamontowane oprawy oświetleniowe, a na dwóch projektory. Wcześniej zostaną ułożone kable energetyczne. Koszt inwestycji, to 939 046,89 zł, z czego znaczną część pokryją środki unijne pozyskane przez Gminę Olkusz. Prace mają potrwać do końca września.

Realizowana inwestycja jest częścią szerszego zadania „Przebudowa i modernizacja obiektów: kultury, Starego Cmentarza wraz z przestrzenią publiczną na cele społeczne w Olkuszu – zadanie 10.1, 11.4, 12.1, 12.2 w GPR”. Uzyskało ono dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1. Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowę o dofinansowanie pomiędzy Gminą Olkusz a Zarządem Województwa Małopolskiego zawarto w dniu 18 kwietnia 2018 r. W skład całego zadania wchodzi: zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Nr 7 w Olkuszu, kompleksowe zagospodarowanie terenu w rejonie Starego Cmentarza w Olkuszu (wraz z terenem wokół stawu przy ul. Nullo), przebudowa holu górnego oraz klatki schodowej w budynku MOK-DK w Olkuszu, a także przebudowa placu, łącznie z ciągiem komunikacyjnym przed budynkiem MOK-DK w Olkuszu. Część prac została już wykonana. Wartość całego projektu to 2 754 691,05 zł, a kwota pozyskanego dofinansowania: 1 709 409,44 zł. W ramach promocji projektu zostanie m.in. opracowana broszura z opisem historii Starego Cmentarza oraz zrealizowanych prac jaką będzie bezpłatnie pobrać ze strony urzędu, a także tablica informacyjna z planem cmentarza, na którym zostanie zaznaczona lokalizacja grobów zasłużonych olkuszan oraz krótkie biogramy.

Staw z brzegami porośnietymi sziwarami. W tle bloki osiedla Skalskie.

Staw przy ul. Nullo, zwany stawem Tomsi, to pozostałość dawnych robót górniczych, jakie były prowadzone w tym rejonie. Stary Cmentarz powstał na początku XIX wieku. Na cmentarzu znajduje się grób pułkownika Francesco Nullo, który poległ 5 maja 1863 roku w bitwie pod Krzykawką. Nieopodal grobu bohaterskiego Włocha rozciąga się kamienny mur, odgradzający część prawosławną cmentarza. Na murze, zamienionym w Ścianę Pamięci, od kilkunastu lat, staraniem grupy miłośników historii ziemi olkuskiej, umieszczane są tablice upamiętniające olkuszan poległych podczas wojen i powstań narodowych. Na terenie cmentarza znajdują się groby zasłużonych olkuszan. Są tu pochowani między innymi burmistrz Olkusza Aleksander Kujawski, miejscowy proboszcz Władysław Kuczyński, założyciel i pierwszy naczelnik olkuskiej straży pożarnej Edward Chmielewski i wielu innych. Przy wejściu na teren cmentarza umieszczona jest kamienna tablica oznaczająca miejsce, w którym pochowano szczątki zakonników – augustianów, jakie znajdowały się w kryptach wyburzonego na początku XIX wieku olkuskiego klasztoru. Przez wiele lat społecznym opiekunem Starego Cmentarza był Mieczysław Karwiński, podczas wojny żołnierz AK, a potem działacz harcerski, który z własnych środków pokrywał koszty wykonania części prac na cmentarzu. Ufundował także pomnik „Pieta katyńska”.

Stary Cmentarz w Olkuszu. Kamienne nagrobki, w tle drzewa z zielonymi liśćmi.