Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej  stanowiącej działki nr 1570, 1577 położone w Niesułowicach

 

1. Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Olkusz o ogólnej powierzchni 6,6595ha, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 1570 o pow. 5,5420ha (RV), nr 1577 o pow. 1,1175ha (PSV – 0,2632ha, RV – 0,8543ha) - położone w Niesułowicach, na czas określony tj. do 31.12.2020r. z przeznaczeniem pod uprawy rolne. Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy w Olkuszu prowadzi księgę wieczystą nr KR1O/00052422/7.

2. W przypadku konieczności usunięcia rosnących na działkach drzew niezbędne jest uzyskanie pisemnego zezwolenia Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi tut. Urzędu oraz Starostwa Powiatowego  w Olkuszu.

3. W sytuacji gdy przedmiot dzierżawy będzie Wydzierżawiającemu niezbędny do wykonywania jego zadań  (tj. w przypadku wyłonienia nabywcy w/w nieruchomości) umowa dzierżawy zostanie wypowiedziana Dzierżawcy z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia z możliwością zebrania ewentualnych zasiewów.

4. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 27.07.2020r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1 (duża sala na parterze). Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego (za cały okres dzierżawy) wynosi 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Postąpienie wysokości stawki czynszu dzierżawnego wynosi: nie mniej niż 200,00 zł (słownie: dwieście złotych).

5.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu nr 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878 prowadzony przez Bank Pekao S.A. O/Olkusz w terminie do dnia 24.07.2020r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na rachunku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz) z podaniem tytułu wpłaty:  przetarg na dzierżawę działek  nr 1570, 1577.

6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet pierwszego czynszu dzierżawnego. Wadium pozostałych uczestników zostanie zwrócone w terminie do trzech dni od daty zamknięcia przetargu na rachunek bankowy wskazany przez oferenta. Osoba, która wygra przetarg zobowiązuje się używać przedmiot dzierżawy zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki i nie może zmieniać jego przeznaczenia bez zgody Wydzierżawiającego, a w szczególności wznosić budynków i budowli i urządzeń trwale związanych z gruntem.

7. Obowiązkiem Dzierżawcy jest ponoszenie, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publiczno prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy (w tym podatku od nieruchomości) – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Z oferentem, który wygra przetarg zostanie podpisana umowa dzierżawy w terminie dwóch tygodni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Ze wzorem umowy należy zapoznać się  w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem, (w godz. 7.00 – 15.00) pok.111. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić  od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Jednocześnie Gmina Olkusz wyraziła zgodę TAURON Dystrybucja SA na wykonanie inwestycji polegającej na zmianie lokalizacji linii kablowej sieci napowietrznej SN  znajdującej się na  w/w działkach.

10. Informacji o przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu,  pok. 111, tel. (032) 6260111. W uzasadnionych przypadkach przetarg może zostać odwołany.