Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Projekt „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olkusz –etap II” 

Wartość projektu: 253 299,99 zł

Kwota dofinansowania: 196 640,19 zł

Gmina Olkusz w okresie od 09.07.2020 r. do 09.12.2022 zrealizuje projekt „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olkusz- etap II”. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie w wysokości 196 640,19 zł w ramach działania 5.2  Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami –spr , Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem osi priorytetowej 5 Ochrona środowiska jest wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego regionu z zachowaniem zasad równowagi pomiędzy poprawą stanu środowiska, racjonalnym użytkowaniem zasobów naturalnych oraz minimalizowaniem niekorzystnych oddziaływań na środowisko i jego zasoby. Założeniem projektu jest intensyfikacja działań mających na celu oczyszczanie terenu gminy z produktów zawierających szkodliwy dla zdrowia azbest.

Przewidziane czynności w ramach tego projektu koncentrują się na odbiorze i transporcie tychże produktów przy jednoczesnym zachowaniu procedur i przepisów dotyczących bezpieczeństwa w procesie oczyszczania terenu z odpadów szkodliwych oraz składowanie i utylizacja odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi wymogami oraz aktami prawnymi dotyczącymi usuwania odpadów szkodliwych. Usuwanie azbestu mogą realizować wyłącznie firmy, które mają odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniają pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z azbestem. Odpady zawierające azbest mogą być unieszkodliwiane tylko i wyłącznie na odpowiednich składowiskach lub wydzielonych kwaterach na terenie innych składowisk. Władze Gminy Olkusz, mając na celu realizację zadań oczyszczania naszej gminy z wyrobów azbestowych zaplanowały w ramach projektu odebranie i zutylizowanie wyrobów azbestowych z 375 posesji, co przy założeniu, że na 1 posesję przypada średnio 2 tony wyrobów azbestowych daje ok.700 ton.

Drugim równie ważnym celem jaki ma za zadanie spełnić realizowany projekt jest podniesienie świadomości społecznej na temat szkodliwego wpływu azbestu na zdrowie. Mieszkańcy powinni wiedzieć, że azbest staje się zagrożeniem dla zdrowia, gdy dojdzie do jego korozji lub jakiegokolwiek uszkodzenia (łamanie, kruszenie, cięcia i każda inna obróbka). Procesy te powodują uwalnianie się włókien do powietrza i możliwość wdychania ich do płuc, a należy pamiętać, że ma to działanie rakotwórcze. Obowiązkiem władz publicznych jest zwalczanie chorób epidemiologicznych i zapobieganie negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska zatem władze Gminy Olkusz czynią starania mające na celu podjęcie działań, które ograniczą poziom zanieczyszczenia środowiska oraz negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców.

Mieszkańców Gminy zainteresowanych odbiorem azbestu ze swoich posesji zapraszamy do pokoju 317 w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz w celu pobrania wniosku o nieodpłatny odbiór wyrobów zawierających azbest, które po wypełnieniu prosimy składać na dzienniku podawczym Urzędu Miasta. Zachęcamy mieszkańców do licznego udziału w projekcie oraz planowanych akcjach informacyjno-edukacyjnych, które będą organizowane dla Państwa na terenie Gminy.