Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Szanowni Państwo,

W ostatnim czasie w lokalnej prasie ukazała się informacja o planowanej budowie „galerii handlowej na osiedlu Czarna Góra”. Chciałbym w tym miejscu podkreślić, że w pełni podzielam obawy mieszkańców dotyczące tej inwestycji. Od momentu, gdy na jaw wyszły szczegóły inwestycji, podejmuję stanowcze kroki mające na celu ochronę mieszkańców przed możliwymi zagrożeniami płynącymi z jej realizacji.

W całej sprawie niezbędne jest pewne wyjaśnienie – to Starostwo Powiatowe dysponuje kompetencjami do wydania pozwolenia na budowę budynku handlowo-usługowego przy ul. 29 Listopada i tam należy składać ewentualne uwagi.

Prawdą jest, że wiceburmistrz Jolanta Motyczyńska wydała decyzję na lokalizację zjazdu, jednak należy wziąć pod uwagę okoliczności trwającej wówczas procedury. Ubolewam, że na tym etapie prawo nie zobowiązuje inwestora do przedstawienia wszystkich informacji o planowanej inwestycji, zwłaszcza dotyczących skali przedsięwzięcia. Są to szczegóły, które inwestor zobowiązany jest przekazać Starostwu Powiatowemu z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.

Natychmiast po otrzymaniu informacji o tak szerokim zakresie inwestycji przystąpiłem do stanowczych działań w ramach uprawnień, jakie posiada burmistrz, tj.:

  1. Wykazałem szereg uchybień w projekcie budowlanym, który zawierał rozstrzygnięcia niezgodne z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Pełne zaangażowanie moje oraz podległych mi pracowników doprowadziło do tego, że inwestor w listopadzie ubiegłego roku wycofał swój wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
  2. Wielokrotnie odmawiałem inwestorowi prawa do dysponowania gruntem gminnym w celu realizacji dojazdu do kontrowersyjnej inwestycji w przedstawionym zakresie. Mimo powtarzających się wniosków inwestora konsekwentnie wydawane są decyzje odmowne, co w naszej ocenie skutecznie blokuje możliwość uzyskania pozwolenia na budowę.
  3. Zleciłem analizę układu komunikacyjnego w obrębie planowanej inwestycji i dlatego wystąpiłem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie zjazdu na teren planowanej inwestycji.

Na obecnym etapie Gmina Olkusz nie jest stroną nowego, prowadzonego aktualnie w Starostwie Powiatowym postępowania o wydanie pozwolenia na budowę obiektu przy ul. 29 Listopada. Wiemy jedynie nieoficjalnie, że inwestor zmienił projekt budowlany. Aby rzetelnie ocenić wpływ tej inwestycji na najbliższe otoczenie, konieczna jest analiza przedstawionej w Starostwie dokumentacji, do czego prawo mają jedynie strony postępowania.

Deklaruję, że z pełną konsekwencją będę reagował na wszelkie działania, które mogą negatywnie wpłynąć na komfort i bezpieczeństwo mieszkańców oraz gości Srebrnego Miasta.

 

Z wyrazami szacunku

Roman Piaśnik

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz