Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

WYKAZ udziału w  NIERUCHOMOŚCI

zabudowanej, położonej  w Olkuszu  przy ulicy  Króla Kazimierza Wielkiego 44 o numerze ewidencyjnym 2603 o powierzchni 480m2, stanowiącego własność Gminy Olkusz, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu.

 

1. Przedmiotem wykazu jest udział w wysokości 0,892 części w nieruchomości zabudowanej, składającej się z działki nr 2603 o powierzchni 480m2, położonej w Olkuszu przy ulicy Króla Kazimierza Wielkiego 44, objęty księgą wieczystą nr: KW KR1O/00059082/0.

Działka posiada regularny kształt, zabudowana jest  budynkiem mieszkalno-użytkowym wzniesionym na przełomie XIX –XX wieku, murowanym, składającym się z budynku frontowego trzykondygnacyjnego, podpiwniczonego,  przechodzącego od strony południowej w oficynę również trzykondygnacyjną, niepodpiwniczoną. Dach o konstrukcji więźby drewnianej, dwuspadowy nad częścią frontową budynku, jednospadowy nad oficyną, kryty blachą i papą. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne działowe z cegły. Stropy żelbetowe oraz drewniane. Ławy fundamentowe żelbetowe lub z kamienia.  Schody i korytarze z posadzką lastryko wylewaną, szlifowaną oraz drewniane. W piwnicach posadzki cementowe. Stolarka drewniana, podłogi: deski, posadzka. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodnokanalizacyjną, ogrzewanie węglowe. Stan techniczny zły, do remontu kapitalnego. Powierzchnia użytkowa budynku: 580m2, powierzchnia piwnic i komórek lokatorskich: 99,58m2, powierzchnia ogólna budynku: 979,91m2.

Gmina Olkusz jest właścicielem udziału w wysokości 892/1000 w w/w nieruchomości.

Udział Gminy stanowi: 9 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni: 506,59m2 wraz z 7 piwnicami i 5 komórkami o łącznej powierzchni: 99,58m2.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Olkusz-Śródmieście, zatwierdzonym Uchwałą Nr  LX/691/2002 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 13.06.2002r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 150, poz. 2344 z dnia 10.08.2002r.) oraz zgodnie ze zmiana w/w planu – Uchwała Nr XXXIX/490/2005 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 29 czerwca 2005r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 441, poz. 3275 z dnia 08.08.2005r.) działka nr 2603  znajduje się w terenie oznaczonym symbolem: „03MU” – opisanym jako: „Tereny zabudowy wielofunkcyjnej”.

Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków ale jest ujęta w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz jest chroniona na podstawie ustaleń w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

2. Udział w nieruchomości przeznaczony do sprzedaży  w drodze przetargu.

 

3. Cena udziału w nieruchomości wynosi : 1 582 000,00  (słownie:  jeden milion pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych).

4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje  pierwszeństwo jej nabycia  stosownie  do art. 34 ust. 1  pkt. 1 i 2  Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami – upływa  z dniem 11.09.2020r.