Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZAMIANY

niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Olkusz, położonej  w Olkuszu  przy ulicy  Zielonej o numerze ewidencyjnym 997/7 o powierzchni 27m2,  przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany.

 

1. Przedmiotem wykazu jest nieruchomość niezabudowana, składająca się z działki nr 997/7 o powierzchni 27m2, objęta księgą wieczystą nr: KW KR1O/00032474/0, położona w Olkuszu przy ulicy Zielonej. Działka posiada kształt prostokąta, który po połączeniu z działką sąsiednią nada jej regularny kształt i zapewni dostęp do drogi publicznej na całej jej szerokości.

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza, zatwierdzoną Uchwałą Nr IX/104/2011Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14.06.2011r. działka położona jest w terenie o symbolu „C35aMJ” – opisanym jako: „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”. 

2. Nieruchomość przeznaczona do zbycia  w drodze zamiany.

3. Cena nieruchomości brutto wynosi : 4 510,41 zł (słownie:  cztery tysiące pięćset dziesięć złotych  41/100) tj. 3 667,00zł netto + 23%VAT 843,41zł= 4 510,41zł.

4. Nieruchomość będzie przedmiotem zamiany na nieruchomość oznaczoną jako działka nr 968/156 o powierzchni 9m2 w trybie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami.

5. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje  pierwszeństwo jej nabycia  stosownie  do art. 34 ust. 1  pkt. 1 i 2  Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami – upływa  z dniem 11.09.2020r.