Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania o zmianie

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256) oraz art. 15 ust. 4 w związku art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2019.1554),

 

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

 

 

zawiadamia o wszczęciu 31 lipca 2020 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI-XI.7840.1.59.2020), na wniosek złożony przez inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, Jolantę Kobylecką,

 

w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.:

 

„Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 3 (Odcinek Pałecznica - Sławków)”.

 

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy (legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, które podlega opłacie skarbowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia (powołując znak sprawy: WI-XI.7840.1.59.2020.EBu) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój 65 (telefon kontraktowy 12 39 21 667), w dniach i godzinach pracy urzędu: poniedziałek w godz. 9.00 – 17.00, wtorek – piątek w godz. 7.30 – 15.30.

 

Pouczenie:

 

Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadamiać organ administracji publicznej o każdej zmianie adresu. W razie zaniechania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Obwieszczenie podlega publikacji:

-  na tablicach ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego (art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu);

-  na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych: Urzędu Gminy Iwanowice, Urzędu Gminy Słomniki, Urzędu Gminy Gołcza, Urzędu Gminy Bolesław, Urzędu Gminy Klucze, Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, Urzędu Gminy Trzyciąż, Urzędu Gminy Pałecznica, Urzędu Gminy Radziemice (art. 8 ust. 1 pkt 3 i 4 ww. ustawy);

-  w prasie o zasięgu ogólnopolskim (art. 8 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).