Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

PORZĄDEK OBRAD

XX sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 29 września 2020 roku – godz. 15.30

w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu, ul. Francesco Nullo 29, 32-300 Olkusz

 

 1. Otwarcie XX sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad XX sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami – sprawozdanie.
 6. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu
  o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.
 7. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.
 8. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych Rady Miejskiej w Olkuszu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 27 lipca 2020 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej] z dnia 27.08.2020 r. na działalność gminnej jednostki organizacyjnej - Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu, kierowanej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju
  i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Olkuszu na lata 2019 – 2024”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olkusz na lata 2020 – 2024.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Żuradzie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/500/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu
  z dnia 24 października 2017 roku w sprawie ustalenia Olkuskiej Nagrody Artystycznej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Miasta i Gminy Olkusz.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo – zachodniej części Zedermana.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podlesie Rabsztyńskie – Troks – Braciejówka ETAP B.
 18. Odpowiedzi Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz na interpelacje i zapytania radnych Rady Miejskiej w Olkuszu.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu