Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o zmianie

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 ze zm.) oraz art. 15 ust. 4 w związku art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o  inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2019.1554 ze zm.),

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

 

zawiadamia o wydaniu

 

w dniu 29 września 2020 r.

decyzji Nr 7/Z/2020, znak: WI-XI.7840.1.59.2020.EBu

o zmianie

 

 ostatecznej decyzji Wojewody Małopolskiego

z dnia 27 października 2017 r. nr 41/BZ/2017, znak: WI-XI.7840.1.89.2017.AS, o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu inwestorowi - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., pozwolenia na budowę obejmującego: „Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 3 (Odcinek Pałecznica - Sławków)” (…), na terenie województwa małopolskiego,

 

w zakresie określenia  numeru działki ewidencyjnej - nieruchomości objętej inwestycją, położnej  w powiecie miechowskim,  w gminie Gołcza, obręb Czaple Małe,

w ten sposób, że w rozstrzygnięciu (wyrzeczeniu) decyzji na stronie 5, w wierszu 15, licząc od góry:

-  wprowadzono zapis „407/3(6)” 

-  zamiast zapisu „407/1 (6)”.  

 

Ww. decyzja z 29 września 2019 r, znak: WI-XI.7840.1.59.2020.EBu wydana została na wniosek złożony przez inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa.

 

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy (legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, które podlega opłacie skarbowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) mogą zapoznać się z ww. decyzją i materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie (powołując znak sprawy: WI-XI.7840.1.59.2020.EBu) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój 63 (telefon kontraktowy 12 39 21 668), w dniach i godzinach pracy urzędu: poniedziałek w godz. 9.00 – 17.00, wtorek – piątek w godz. 7.30 – 15.30.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicach ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego (art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu);
  • na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych: Urzędu Gminy Iwanowice, Urzędu Gminy Słomniki, Urzędu Gminy Gołcza, Urzędu Gminy Bolesław, Urzędu Gminy Klucze, Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, Urzędu Gminy Trzyciąż, Urzędu Gminy Pałecznica, Urzędu Gminy Radziemice (art. 8 ust. 1 pkt 3 i 4 ww. ustawy);
  • w prasie o zasięgu ogólnopolskim (art. 8 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).