Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

W Y K A Z    N I E R U C H O M O Ś C I

 

niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Olkusz, położonej w Olkuszu, obręb Olkusz przeznaczonej do sprzedaży bez przetargu,

 

 

1. Numery Ksiąg Wieczystych – KR10/00051592/2, KR1O/00080946/1

 

2 .Numery działek – 3159/2, 3687/11

 

3 . Łączna powierzchnia działek – 132 m2

 

4 .Przedmiotowe działki położone są w południowo – wschodniej części Olkusza przy  al. 1000 – lecia w kompleksie terenów zieleni miejskiej, w sąsiedztwie obiektów handlowo – usługowych oraz budynków mieszkalnych w wysokiej i niskiej intensywności. Dostęp do obiektów użyteczności publicznej, środków komunikacji, zaopatrzenia - dobry. Działki znajdują się w odległości ok. 1,6 km na południowy – wschód od ścisłego centrum miasta Olkusza – Rynku.

 

5 .Zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Osiedli Południowych Olkusza zatwierdzonego Uchwałą nr XLVII/516/2010 Rady Miejskiej   w Olkuszu z dnia 25 maja 2010 r. oraz ze zmianą powołanego planu miejscowego zatwierdzoną Uchwałą nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 21 grudnia 2010 r. :

- działka nr 3159/2 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „C.1U” - opisanym jako „Tereny usług publicznych i komercyjnych” ,

- działka nr 3687/11 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „C.1ZP” – opisanym jako „Tereny zieleni urządzonej„                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

6. Nieruchomość przeznaczona jest na podstawie art. 37 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej dotychczasowego dzierżawcy.

 

7. Cena sprzedaży brutto wynosi – 31 426,50 zł ( słownie: trzydzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych 50/100 ).

 

8. Termin składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierszeństwo jej nabycia stosownie do art.34 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upływa dnia 19.11.2020 r.