Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

 

 

            Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że:

1)    Uchwałą Nr XIX/225/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 września 2020 r. przyjęto zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz – zmiana nr 23,

2)    Uchwałą Nr XIX/226/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 września 2020 r. przyjęto zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żurada,

3)    Uchwałą Nr XIX/227/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 września 2020 r. przyjęto miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Śródmieście – Piaski,

4)    Uchwałą Nr XX/235/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 29 września 2020 r. przyjęto miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części Zedermana,

5)    Uchwałą Nr XX/236/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 29 września 2020 r. przyjęto zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podlesie Rabsztyńskie - Troks – Braciejówka – etap B.

 

Jednocześnie informuję, że z treścią ww. Uchwał oraz pisemnym podsumowaniem dokumentów można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków, Rynek 1, pok. nr 102, w godzinach pracy Urzędu. Wyżej wymienione Uchwały udostępnione są również na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu – w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                                         

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

Łukasz Rychlewski

Zastępca Burmistrza