Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm,/ w oparciu o upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy w Olkuszu,

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację, o wydanej w dniu 23.10.2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Budowa malarni” na działce nr ew. gr. 4964/55 przy ul. Wspólnej w Olkuszu – inwestor: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych FIRMUS Sp. z o.o., ul. Wspólna 21, 32-300 Olkusz.

 

Ponadto podaje się do publicznej wiadomości, że karta w/w decyzji została zamieszczona pod nr SE.604.82.2020 w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

Z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500, po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu (tel. +48 62 60 174) i/lub w trybie udostępniania informacji o środowisku określonym w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

  Z up. Burmistrza

Miasta i Gminy Olkusz

Łukasz Rychlewski

    Z-ca Burmistrza