Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącej własność Gminy Olkusz, położonej w Olkuszu przy ul. Wiejskiej

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

 

 

1. Numer księgi wieczystej – KR1O/00007943/5.

 

2. Działka nr 2020/2  o pow. 677 m2, położona jest przy  ul. Wiejskiej w Olkuszu w pośredniej strefie miasta. Nieruchomość o regularnym kształcie prostokąta, posiada dostęp do drogi publicznej oraz dostęp do infrastruktury technicznej: wodociągowej, energetycznej i gazowej. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dalsze otoczenie zabudowa wielorodzinna.

 

3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wschodniej części dzielnicy północnej Olkusza, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIII/131/2003 Rady Miejskiej w Olkuszu, z dnia 25.06.2003r. (Dz. U. Woj. Mał. Nr 247 z 2003r., poz 2910) -  działka nr 2020/2 w południowej części znajduje się w terenie oznaczonym symbolem – „13.MJU” - opisanym jako : „Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi”  natomiast w północnej części znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „1RO” – opisanym jako:  „Tereny ogrodów”,  ponadto w  granicy terenu górniczego ZGH Bolesław.

 

4. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu.

 

5. Cena nieruchomości wynosi: 78 000,00 zł netto (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych).

 

6. Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami – upływa dnia 01.01.2021r.