Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Data zamieszczenia: 26.11.2020r.

 

OBWIESZCZENIE

o utrzymaniu w mocy decyzji

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 ze zmianami) oraz art. 12 ust. 4 pkt 6 w związku art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwie­tnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplo­nego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2019.1554 ze zmianami),

 

Wojewoda Małopolski

 

zawiadamia, że Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, po rozpatrzeniu odwołania strony postę­powania, decyzją znak: DOA.7110.291.2020.AFI z 17.11.2020 r., utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję Wojewody Małopolskiego nr 41/BZ/2020 znak: WI-XI.7840.1.26.2020.EL z dnia 09.07.2020 r., wydaną inwestorowi: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa,działającemu przez pełnomocnika: Tomasza Krząstka (adres do korespondencji: Korbut Technologie Projekty Geodezja Zbigniew Halota, ul. Dąbska 18N/LU16, 31-572 Kraków), o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budo­wę inwestycji pn.:

 

Budowa światłowodu (kanalizacji teletechnicznej) stanowiącego infrastrukturę towarzy­szącą niezbędną do funkcjonowania gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do Węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów, wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mało­polskiego, dla inwestycji pn.: Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Two­rzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie woje­wództw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopol­skiego – Zadanie 3 (Odcinek Pałecznica – Sławków);

 

w części dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę na działce nr ewidencyjny 237/1, obręb 0017 Smroków, gmina Słomniki.

 

Informuje się, że zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy (legitymujący się pełnomo­cnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administra­cyjnego, które podlega opłacie skarbowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) mogą zapoznać się z treścią decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódz­kiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój nr 66, w dniach i godzi­nach pracy Urzędu: poniedziałek w godzinach od 9.00 do 17.00, wtorek – piątek w godzinach od 7.30 do 15.30, powołując się na znak sprawy: WI‑XI.7840.1.26.2020.EL.

W związku z ogłoszeniem na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie epidemii, związanego z pandemią COVID-19 zostało wydane zarządzenie Dyrektora Gene­ralnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z 4 listopada 2020 r. w sprawie zaprzestania bezpośredniej obsługi interesantów w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie (doty­czące m.in. budynku przy ul. Basztowej 22 w Krakowie), zatem kontakt osobisty z pracownikami będzie możliwy jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym, jednakże skan decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego może zostać udostępniony drogą elektroniczną.

Kontakt z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim zapewniony jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., platformyePUAP: /ag9300lhke/skrytka, oraz telefonicznie pod numerem 12 39 21 605, bezpośrednio do osoby prowadzącej sprawę.

 

Obwieszczenie podlega publikacji (art. 12 ust. 1 i 1a w związku z art. 12 ust. 4 pkt 1 oraz art. 15 ust. 4 ustawy o inwesty­cjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świno­ujściu):

‒    na tablicach ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego,

‒    w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie,

‒    na tablicach ogłoszeń, na stronach internetowych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: Urzędu Gminy Pałecznica, Urzędu Gminy Radziemice, Urzędu Gminy Iwanowice, Urzędu Gminy Słom­niki, Urzędu Gminy Gołcza, Urzędu Gminy Bolesław, Urzędu Gminy Klucze, Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, Urzędu Gminy Trzyciąż;

‒    w prasie o zasięgu ogólnopolskim.