Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

XXII Sesja Rady Miejskiej w Olkuszu

w dniu 30 listopada 2020 r.,

godz. 15:30 w trybie zdalnym

 

Porządek obrad

 

 1. Otwarcie XXII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 1. Przedstawienie porządku obrad XXII sesji Rady Miejskiej.
 1. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 1. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami - sprawozdanie.
 1. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.
 1. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.
 1. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych Rady Miejskiej w Olkuszu oraz odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania radnych Rady Miejskiej w Olkuszu.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR II/20/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania „Przebudowa/rozbudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w m. Żurada” (z późn. zm.).
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr 5610 i 5611, położonych w Olkuszu.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Olkusz.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Olkusz.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta i Gminy Olkusz.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta i Gminy Olkusz z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Olkusz na rok 2021.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Olkusz na rok 2021.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bogucin Mały.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Braciejówka.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gorenice.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kogutek.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kosmolów.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niesułowice.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Olewin.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Osiek.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pazurek.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podlesie Rabsztyńskie.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rabsztyn.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sieniczno.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Troks.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wiśliczka.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Witeradów.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zadole Kosmolowskie.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zawada.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zederman.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zimnodół.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żurada.
 1. Wolne wnioski.
 1. Zamknięcie XXII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.