Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Rynek 1
ogłasza IV przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Wspólnej w Olkuszu.

 


1.    Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, położona w Olkuszu przy ul. Wspólnej (obręb Pomorzany), w granicach Olkuskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, stanowiąca własność Gminy Olkusz, składająca się z działek: nr 632 o powierzchni 0,2500ha, objętej księgą wieczystą nr: KW KR1O/00078609/0, nr 633 o powierzchni 0,2120ha, objętej księgą wieczystą nr: KW KR1O/00047850/8 i nr 617/39 o powierzchni 1,1635 ha, objętej księgą wieczystą nr KW KR1O/00047850/8. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu wynosi 1,6255ha.

2.    Nieruchomość niezabudowana położona w otoczeniu terenów produkcyjno-usługowych, terenów zalesionych oraz cmentarza. W bliskiej odległości znajduje się droga krajowa nr 94. W terenie działki stanowią jeden kompleks gruntów w kształcie nieregularnego wielokąta, niezabudowane, nieogrodzone, częściowo zakrzaczone, porośnięte drzewami, teren nierówny. Przez działkę 633, 617/39 przebiega sieć podziemna i napowietrzna wysokiego napięcia 110 kV ze strefą oddziaływania, co wiąże się z obowiązkiem uzgodnienia zamierzenia inwestycyjnego z administratorem linii napowietrznej. Ponadto przez działki przebiega  sieć kanalizacyjna d500 i d800. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Wspólnej i sieci infrastruktury technicznej: woda, energia, kanalizacja.
Aktem notarialnym Rep. A nr 5393/2020 z dnia 24.09.2020 zawarto umowę ustanowienia służebności przesyłu polegającą na: - prawie posadowienia linii napowietrznej wysokiego napięcia WN m.in. na działkach: nr 617/39 na powierzchni 2296,29m2 i nr 633 na powierzchni 113,6m2, - prawie całodobowego dostępu do nieruchomości w pasie służebności niezbędnym do prawidłowego wykonywania przez uprawnionego prawa służebności przesyłu, w tym do wykonywania czynności związanych z eksploatacją, przebudową, rozbudową w ustalonym pasie służebności, konserwacją, remontem i usuwaniem awarii sieci zlokalizowanych na w/w części działek (w szczególności na możliwości wejścia osób oraz dojazdu niezbędnego sprzętu w celu wykonywania w/w prac w każdym czasie i terminie o ile zajdzie taka konieczność i potrzeba) a pas służebności będzie obejmował po 2 m z każdej strony rzutu poziomego skrajnych przewodów linii WN i będzie zajmował w/w powierzchnię. Z umową i zgromadzoną dokumentacją można zapoznać się w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem pok. 125.

3.    Nieruchomość wolna od innych obciążeń.

4.    Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza (z późn.zm.) zatwierdzoną Uchwałą Nr XXXVIII/562/2018 z dnia 30 stycznia 2018r. działki nr 632, 633, 617/39 znajdują się w terenie oznaczonym symbolem: B3.P-U opisanym jako: ”Teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej”. Ponadto działki te znajdują się w zasięgu złoża rudy cynku i ołowiu Olkusz, w zasięgu starego kopalnictwa – rud srebra i ołowiu, w terenie kategorii „B” przydatności do zabudowy, w przypuszczalnym zasięgu starego kopalnictwa, w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 454 Olkusz-Zawiercie oraz w zasięgu aglomeracji Olkusz.


5.    Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków miasta Olkusza, prowadzoną przez Starostę Olkuskiego działka nr 633 o pow. 0,2120 ha stanowi użytki „ LsVI”, ( las ). Zgodnie z art. 37a ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2015r. poz. 100 z późn. zm.) - w przypadku sprzedaży przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, niestanowiącego własność Skarbu Państwa gruntu :
a)    oznaczonego jako las w ewidencji gruntów i budynków, lub
b)    przeznaczonego do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub
c)    o którym mowa w art. 3 , objętego uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust.3.
Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu. Działka nr 633 stanowi użytek leśny, przed przystąpieniem do zabudowy wymagane jest uzyskanie zgody na wyłączenie tego gruntu z produkcji leśnej (decyzja Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Katowicach).

6.    Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 24.01.2020r.

7.    Data przeprowadzenia I przetargu: 15.04.2020.
     Data przeprowadzenia II przetargu: 21.07.2020.
     Data przeprowadzenia III przetargu: 27.10.2020.

8.    Cena wywoławcza do przetargu wynosi 850 000 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

9.    Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 170 000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) w terminie do dnia 27.01.2021r. włącznie.

10.    Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878 z podaniem tytułu wpłaty: „Przetarg – nieruchomość przy ul. Wspólnej”. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

11.    Wadium wpłacone przez osoby, których oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu na konto bankowe wskazane przez oferenta.

12.    Przetarg odbędzie się w dniu 02.02.2021r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, sala narad-parter.

13.    Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: dowodu wniesienia wadium, osoby fizyczne – dowodu tożsamości, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym) lub z innego właściwego rejestru oraz upoważnienia udzielonego przez organ przedstawicielski, pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa i nabycia nieruchomości (w formie aktu notarialnego), małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka a w przypadku nabywania do majątku osobistego - dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami lub pisemnego oświadczenia współmałżonka, iż środki przeznaczone na nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka będącego uczestnikiem przetargu. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r. poz.2278 z późn. zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

14.    Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT (23%) i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego.

15.    O miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia warunkowej umowy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

16.    Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

17.    Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 8.00 – 15.00, pok.125, tel. 32 626 01 25.