Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

niezabudowanych stanowiących własność Gminy Olkusz, położonych  w Olkuszu  przy ulicy Kapitana Hardego  o numerach ewidencyjnych: 5610 o powierzchni 19m2 i 5611 o powierzchni 12m2  przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym.

 

 

1. Przedmiotem wykazu są nieruchomości niezabudowane:

a) działka nr 5610 o pow. 19m2,

b) działka nr 5611 o pow. 12m2,

ujawnione w księdze wieczystej KR1O/00081553/6, położone w Olkuszu przy ulicy Hardego, stanowiące własność Gminy Olkusz. Działki stanowią enklawę pomiędzy drogą publiczną, a działkami nrnr 3333/4 oraz 3334/3 i 3334/4.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza, zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/516/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25.05.2010r oraz zgodnie ze zmianą w/w planu zatwierdzoną Uchwałą Nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 21.12.2010r. działki nrnr 5610 i 5611 znajdują się w terenie oznaczonym symbolem: -„C.4MN” – opisanym jako: „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.

Ze względu na swoje parametry  (kształt, położenie i powierzchnię)  działki te nie stanowią samodzielnych działek budowlanych, mogą jedynie poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.

 

2. Nieruchomości przeznaczone są do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiednich:

a) działka nr 5610 - w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr 3333/4,

b) działka nr 5611 w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej działki nrnr 3334/3 i 3334/4.

                                                         

3. Cena nieruchomości brutto wynosi :

a) działki nr 5610 - 5 166,00 zł (słownie: pięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych) w tym:

- 4 200,00 zł wartość gruntu

- 966,00 zł obowiązujący podatek VAT w stawce 23%. 

b) działki nr 5611 - 3 075,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemdziesiąt pięć złotych) w tym:

- 2 500,00 zł wartość gruntu

- 575,00 zł obowiązujący podatek VAT w stawce 23%.                                   .

                                                         

4. Nieruchomości będą przedmiotem sprzedaży w trybie art. 37 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami.

 

5. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia  stosownie  do art. 34 ust. 1  1 i 2  Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami – upływa  z dniem 18.01.2021r.